İsra

Hz. Muhammed (sav)'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüldüğünün açıklandığı ayet. İsra 1

Hz. Nuh'un şahsında ondan türeyen bütün insanlık nesline, Nuh'un şükreden bir kul olduğunun bildirilmesi . İsra 3

İsrail oğullarının yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaklarının bildirildiği . İsra 4

Yine İsrail oğullarının iki vaadden ikincisinin cezalandırma vakti gelince yüzünü kara etmeleri daha önceden mescide girdikleri gibi girmeleri, ele geçirdikleri yerleri harap etmelerinin bildirildiği İsra 7

İnsanoğlunun iyiliğe dua ettiği gibi, aceleci olduğundan kötülüğü de dua edeceğinin bildirildiği . İsra 11

Her insanın amelinin boynuna bağlanıp kıyamette de her insan için açılmış bir kitabının önüne konulacağının bildirildiği ve kitabını oku, hesap için sen kendi kendine yetersin deneceğinin açıklandığı. İsra 13-14

Allah'ın; dünyayı isteyenlerden istediğimiz kimseye dilediğimiz kadar dünyalık hemen veririz. Sonra onu cehenneme hazırlarız. Kınanmış ve kovulmuş olarak oraya girer buyruğu İsra 18

Allah'ın Kendine kulluk edilmesini ve ana-babaya iyilik edilmesini kesin bir emirle emrettiğinin bildirildiği, Onlar yanınızda olduğunda “Öf” bile denilmemesi gerektiği, (yine ana babaya) iyilik ve güzellikle hitap edilmesinin emredildiği. İsra 23

Yakına, düşküne, yolcuya hakkı olan infakın yapılması (verilmesi) emri ve gereksiz savurganlığın yasaklığı, mecburen şartlar gereği onlardan, yüz çevrilmek zorunda ve yardım edememe durumunda kalınırsa, hiç olmazsa gönül alıcı sözün söylenmesi gerektiğinin bildirildiği. 26-28

Yoksulluk kaygısıyla çocukların öldürülmemesi ve onların rızkının Allah tarafından verildiğinin bildirildiği İsra 31

Zinaya yaklaşmanın yasaklığı ve onun hayasızlık ve çirkin bir iş olduğunun bildirildiği, haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymanın yasaklığı kısasta aşırı gidilmemesi emrinin verildiği. İsra 32-33

Ölçü tartının tam yapılması emrinin geçtiği ayet. İsra 35

Bilinmeyen şeyin ardına düşülmemesi, yeryüzünde böbürlenerek yürümenin yasaklığı, bu hasletlerin Allah katında sevilmeyen vasıflar olduğunun açıklandığı. İsra 36-38

Müşriklerin, erkekleri kendilerine nisbet edip melekleri de kız olarak Allah'a havale ettiklerinin bildirilerek, kınanıp bu hareketin yanlışlığın vurgulandığı . İsra 40

Yedi gök ile yer arasındakilerin dahil, O'na tesbih etmeyen hiçbir şeyin bulunmadığının, fakat onların tesbih edişinin insanlar tarafından anlaşılamayacağının vurgulandığı . İsra 44

Müşriklerin biz bir kemik ve ufalanmış bir taş gibi olduktan sonra yeniden mi diriltileceğiz? olur mu öyle şey diyenlere, ister taş, isterse demir olun sizi, sizi yaratan ilk defe yarattığı gibi yaratacak de diye Rasülü'ne indirilen vahiy . İsra 49-51

Allah'ın mümin kullarım da sözün en güzelini söylesinler emri celilesi. İsra 53

Allah'tan başka tanrı olduğunu sandığınız şeylere dua edip, sizin sıkıntılarınızı gidermeye ve değiştirmeye onların gücünün yetmeyeceğinin bildirildiği. İsra 56

Yalvardıkları bu varlıklar bile Rab'lerine yakın olmak için bir vesile ararlar O'nun rahmetine umar, azabından korkarlar . (siz buna rağmen mi başkalarından medet umuyorsunuz anlamında) uyarısı. Çok önemli İsra 57

( Allah'ın )Ne kadar belde varsa kıyamet gününden önce ya ortadan kaldıracak veya (oraları) çetin bir azaba uğratacağız. Bunun kitapta yazılı olduğunun bildirildiği. İsra 58

Allah'ın Asr-ı Cahiliye müşriklerine, mücize göndermemesinin sebebinin, önceki kavimlerin mucizelere yalanlamış olmalarından kaynaklandığının, Allah'ın mucizeleri insanları korkutup imana gelsinler diye gönderildiğinin (gösterildiğinin) bildirildiği. İsra 59

Bunun bir denemesinin Miraç gecesinde gisterilen görüntü ve Kur'an'da lanetlenmiş zakkum ağacı ile insanların denendiği, Allah'ın bunlarla insanlar imana gelsinler diye korkutmak istediği, fakat bu mucizeler onları şaşkınlıktan başka bir fayda sağlamadığının bildirildiği. İsra 60

Şeytanın insanın soyunun topunu pek azı dışında kendi buyruğuna alacağının açıklandığı, Allah'ın izniyle bu görev ona (İblis'e) verildiğinin bildirildiği. İsra 61-64

Allah'ın ihlaslı kullarının üstünde şeytanın hiçbir hakimiyetinin bulunmadığının bildirildiği . İsra 65

Ademoğlunun şanlı ve şerefli kılındığı, yaratılanların pek çoğundan üstün olduğunun bildirildiği . İsra 70

Allah'ın Peygamberi'ne sebat vermesi sonucu, müşriklere meyletmediğinin bildirildiği ve eğer onlara meyletmiş olsaydı, o taktirde hem hayatta hem de ölümde Rasülüne kat kat azap edeceğinin açıklandığı. İsra 74-75

Sünnetüllah'ın diğer peygamberlere de uygulanan yasa olduğunun bildirildiği ve Allah'ın yasasında bir değişiklik bulunmadığının açıklandığı. İsra 77

Özellikle sabah namazının kılınması gerektiği çünkü bu namazda meleklerin hazır bulunduğunun bildirildiği . İsra 78

Hak geldi batıl zail oldu. Zaten batıl zail (yok) olmaya mahkum olduğunun açıklandığı. İsra 81

Kur'an'ın, müminlere şifa ve rahmet olduğunun fakat O'nun (Kur'an'ın) zalimlerin ziyanlarını artırmaktan başka bir işe yaramadığının açıklandığı. İsra 82

Herkesin (doğuştan) yaratılıştan getirdiği fıtri olan yapısına göre iş yapacağının bildirildiği . İsra 84

Kur'an'ın baki kalmasının, Allah'ın Rasülü'ne merhamet etmesinden kaynaklandığının açıklandığı. İsra 87

İnsanlar ve cinler bir araya gelseler bile bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koyamayacaklarının açıklandığı. İsra 88

Müşriklerin, Peygamberimiz'e inanmaları için, kendilerinin başlarına taş yağması veya O'nun altın madeninden bir evinin bulunması, göğe yükselmesi gibi gerekçeler ortaya koyduklarının bildirildiği. İsra 90-93

Allah'ın müşriklere karşı cevabında; yeryüzünde dolaşanlar sizin gibi insan değil de melekler olsaydı, biz de meleklerden Rasül gönderirdik cevabı. İsra 95

Gökleri ve yeri yaratanın onların benzerini yaratmaya kadir olduğunu düşünmezler mi? diye Cenab-ı Hakkın müşrikleri tefekküre davetinin yapıldığı. İsra 99

Kur'an'ın insanlara okunup anlatılmasının, ağır ağır olması gerektiği ve Allah'ın Peygamberi'ne bunu ayet ayet ve sure sure indirdiğinin bildirildiği. İsra 106

Allah'ın müşriklere, Kur'an'ı ister inanın ister inanmayın diye meydan okuması. O'nu ancak daha önce kendilerine ilim verilenlerin inanacağının bildirilip, yine O ilim verilenlerin Kur'an okunduğu zaman derhal yüzleri üzerine secdeye varacaklarının bildirildiği. İsra 107

Namaz kılarken sesin yükseltilmeyeceği, sessiz de okunmayacağının bildirildip ikisi oarası bir orta yol bulunarak okunacağının açıklandığı. İsra 110

Hamd; çocuk edinmeyen, hükümranlığında ortağı bulunmayan, acizlikten dolayı bir yardımcısı olmayan Allah'a mahsus olduğunun ve tekbir getirerek O'nu gereği gibi yücelt emrinin verildiği. İsra 111

 

Nahl

Allah'ın emri olan kıyamet günü mutlaka gelecektir. O kıyamet gününün hemen gelmesini istemeyin emri celilesi. Nahl 1

Allah insanı nutfeden yaratmıştır. Öyleyken insan, Rabb'ine karşı apaçık hasım oluverir. Nahl 4

Bilinmeyen nice nakil vasıtalarının bulunduğuna ve yaratıldığına dair ayet. Nahl 8

Doğru yola erdirmek Allah'a aittir. Yolun eğri olanı da vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi . Nahl 9

O'nun, geceyi gündüzü Güneş'i ve Ay'ı insanın istifadesine uygun olarak yarattığı, yıldızların da O'nun buyruğuna boyun eğdirildiklerinin bildirildiği, bunlarda akledenler için ibret alınacak derslerin bulunduğunun açıklandığı. Nahl 12

Taze balık yenmesi ve incilerin çıkarılması için denizlerin Allah tarafından insanın emrine verildiğinin bildirildiği. Nahl 14

İnsanları sarsmaması için dağların sabit yaratıldığının vurgulandığı. Nahl 15

Allah'ın gizliyi ve açığı da bildiği, Allah'ın kibirli olanları sevmediği. Nahl 23

Onlara Rabb'iniz ne indirdi dense onlar, öncekilerin masallarını indirdi diyeceklerinin açıklandığı . Nahl 24

Takva sahiplerinin durumlarının izah edildiği . Nahl 30-32

Allah yemin ederek her ümmete Allah'a kulluk edin. Tağuttan kaçının diyen peygamberler gönderdiğinin bildirildiği. Nahl 36

İnanmayanlara, hidayete gelmeleri için ne kadar (dua edilse) istenilse dahi, Allah'ın dalalete düşürdüğü kimseleri doğru yola iletilemeyeceğinin bildirildiği. Nahl 37

Allah buyurdu ki, “iki tanrı edinmeyin. O ancak bir tek ilahtır. Yalnız Benden korkun diye emir ve tehtidinin bulunduğu. Nahl 51

Nimet-külfet dengesinin Allah'tan olduğu, insanın nimetlere karşı nankör olduğunun bildirildiği kız ve erkek çocuk diye ayrım yapıldığının açıklandığı ayetler. Nahl 53-59

İnsanlar yaptığı haksızlıklarından dolayı hemen cezalandırılacak olsalardı yeryüzünde tek canlının bırakılmayacağının, fakat taktir edilen bir süreye kadar onların ecellerinin ertelenip, zamanı geldiğinde bir an, ne geciktirileceği ne de öne alınacağının bildirildiği. Nahl 61

Hayvanların verdiği sütün üzerinde düşünülerek ibret alınması gerektiğinin hatırlatıldığı. Nahl 66

Balın ve bal arısındaki sırların varlığı, balın şifa olduğunun açıklandığı. Nahl 68-70

Rızık olarak Allah'ın bazılarına çok, bazılarına az verdiği, insanların (işverenlerin) da (çalışanlarına) böyle yaptıkları, emirleri altındakilere eşit paylaşım yapmadıkları halde, Allah'ın nimetini bile bile inkar etttiklerinin bildirildiği. Nahl 71

Allah'a bir takım benzerler, misaller vermenin yasaklandığı “Şüphesiz Allah bilir siz bilmezsiniz” diye Allah'ın restinin vurgulandığı Nahl 74

Allah insanları annelerinin karnından birşey bilemez halde çıkarmasının, gözler ve kalpler vermesinin şükretmeleri için (böyle yaratıp) yaptığının açıklandığı . Nahl 78

Allah'ın göğün boşluğunda uçuşan kuşları (insanların) dikkatini çekmesini istediği. Nahl 79

Allah insanlara olan nimetini “Müslüman olup selamete ersinler diye “bu şekilde tamamlamaya devam ettiğinin bildirildiği. Nahl 81

Kıyamette kafirlere özür dilemek için izin verilmeyeceğinin bildirildiği. Nahl 84

Puta tapanların o gün teslim bayrağını çekip uydurdukları şeylerin onlardan uzaklaşacaklarının açıklandığı. Nahl 87

Kıyamette her ümmete bir şahit tutulacağı ve Hz. Muhammed(sav)'in de ümmetine şahit olarak getirileceğinin bildirildiği. Nahl 89

Allah'ın adaleti, anaya babaya iyilik etmeyi insanlara ihsanda bulunmayı, fuhşiyattan kötülükten başkalarına zarar vermekten alıkoymayı emrettiği ve bunlarla Allah'ın insanlara öğüt verdiğinin bildirildiği. Cumanın ikinci hutbesinde son olarak okunan ayet. Nahl 90

Allah yine dileseydi bütün insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat O dilediğini dalalete dilediğini hidayete erdirir. Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız emrinin bildirildiği ayet. Nahl 93

Kadın veya erkek, mümin olarak kim iyi amel işlerse ona dünyada Allah tarafından hoş bir hayat yaşatılacağının garanti edildiği . Nahl 97

Şeytanın inananlar ve Rab'lerine tevekkül edenlerin üzerinde hiç bir hakimiyetinin bulunmadığının açıklandığı ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınılacağının bildirildiği . Nahl 98-99

Şeytanın hakimiyetinin sadece ona dost edinenlere ve Allah'a ortak koşanlara olacağının açıklandığı . Nahl 100

Kur'an'ın indiriliş nedeni ve bir ayetin yerine diğer bir ayetin getirilmesindeki hikmetin müşriklerin “sen bu ayetleri uyduruyorsun” demelerinden değil, Ruhul-Kudüs tarafından müminlere sebat vermek, müslümanlara doğruluk rehberi ve müjde olması için (hak olarak) indirildiği bilgisinin verildiği . Nah l 101-104

Herkese yaptığının karşılığının hiç haksızlığa uğratılmadan tam olarak verileceğinin garanti edildiği . Nahl 111

Allah'ın verdiği nimetlerden helal ve temiz olarak yeneceği ve Allah'a bundan dolayı şükredilmesi gerektiğinin açıklandığı. Nahl 114

Yenmesi yasak olanların ölü hayvan, kan, domuz ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanların olduğunun ve bunların yenmeyeceğinin bildirildiği, istisnalarda (zorda kalındığında) bunların dahi ölmeyecek kadar helal olduğunun açıklandığı ayet. Nahl 115

Dil alışkanlığından dolayı, bu haram, şu helal deyip durmayın diye Allah'ın tembihi, böyle yapılırsa Allah'a karşı yalan uydurulmuş olunacağının açıklandığı. Nahl 116

Bu dünyanın cüzi bir menfaat yeri olduğu. 117

Allah'ın Peygamberimiz'e İbrahim'in dinine uy diye emrettiğinin bildirildiği 123

Allah'ın yoluna hikmetle, güzel öğütle çağrılacağının bildirildiği , onlarla en güzel bir şekilde mücadele edileceğinin açıklandığı. Nahl 125

Cezalarda; yapılanın aynısıyla, yapana ceza verileceğinin emir buyrulduğunun açıklandığı. Nahl 126

Allah'ın, takva sahipleriyle ve iyilik yapanlarla birlikte olduğunun bildirildiği. Nahl 128

 

Hicr

Hiç bir milletin ecelini öne veya ileri alamayacağının bildirildiği. Hicr 5

Kur'an'ı indirenin Allah olduğu ve O'nu koruyanın, yine Kendisinin olacağının açıklandığı. Hicr 9

Gökte bir takım burçların yaratıldığı ve oaraya bakanlar için oranın süslendiğinin (süslü gösterildiğinin) bildirildiği. Hicr 16

Yaratılmış olan semaları Allah'ın şeytandan koruduğunun bildirildiği. Hicr 17

Eğer şeytanlardan (gökte meleklerin konuştukları sözlerden) kulak (laf) hırsızlığı yapanlar olursa, onlara parlak bir ateşin izleyeceğinin açıklandığı. Hicr 18

Rüzgarların bitkilere aşılayıcı olarak gönderildiği . Hicr 22

Allah'ın öne(den) geçenleri de geride kalanları da bileceğinin vurgulandığı. Hicr 24

İnsanın kuru ve işlenebilen kara bir balçıktan yaratıldığının bildirildiği. Hicr 26

Cinlerin insanlardan önce dumansız zehirli ateşten yaratıldığının açıklandığı. Hicr 27

Allah'ın (meleklere) insanı yaratacağını bildirip, Şeytanın ise insana (Adem'e) secde etmeyip meleklerin hemen secdeye kapandıklarının ve Allah'la İblis arasındaki görev alma konuşmasının dillendirildiği Ayet-i kerimelerin bulunduğu. Hicr 28-44

Hz. İbrahim ve Lut Peygamber'in kavminin helak edilme durumlarının anlatıldığı ayetler. Hicr 51-76

Tekrarlanan Fatiha Suresinin ve Kur'an'ın Peygamberimiz'e indirildiği. 87

Kafirlerin servetlerine göz dikilip, onların iman etmemelerine üzünülmemesi gerektiği, Peygamberimiz'in müminlere kanat germesi ve iyi davranması gerektiğinin bildirildiği Hicr 88

Peygamberimiz'in kendisine gelen vahyi açıkça söylemesinin emredildiği, onların (müşriklerin) söylediklerinden dolayı üzülmemesi gerektiği, sen Rabb'ine hamd ve şükret diye Allah'ın Rasülüne tesellisinin geçtiği ayetler. Hicr 89-99

 

 

İbrahim

Her peygamberin kendi milletinin diliyle gönderildiği, bunun nedeninin Peygamberlerin vahyi anlaşılır bir vaziyette açıkça anlatmaları için olduğunun açıklandığı . İbrahim 4

Allah'ın izni olmadıkça Peygamberlerin mucize gösteremeyeceğinin bildirildiği, müminlerin görevinin Allah'a tevekkül etmeleri olduğunun açıklandığı. İbrahim 11

Şeytan'ın ahirette kendisine tabi olanlara cevabının, “Ben sizin Allah'a ortak saymanızı daha önce kabul etmemiştim” diyerek kurtulmaya çalışıp O'na tabi olanların kendi başlarına ve Allah'la başbaşa kalacağının açıklandığı. İbrahim 22

Allah'ın müminlere emrinin, namazı kılıp, alışveriş ve dostluğun olmadığı gün gelmeden önce kendilerine verilen rızıktan gizli veya açık infak etmeleri gerektiğinin bildirildiği. İbrahim 31

Hz. İbrahim'in “Rabb'im bu (mekke) şehrini güvenli kıl ve beni, oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut.” diye yaptığı dua. İbrahim 35

Yine Hz. İbrahim'in Ey Rabb'imiz! çocuklarından bazısını namaz kılabilmeleri için Senin Beyt-i Harem'inin yanında, zıraat yapılmayan bir vadiye yerleştirdim. Bir kısın insanların gönüllerini onlara meylettir. Ey Rabb'imiz! Sen içimizden gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte Senden hiç bir şey gizli kalmaz. Doğrusu Rabb'im Sen duaları işitip kabul edensin. Ey Rabb'im! Beni ve cocuklarımı devamlı namaz kılanlardan eyle, dualarımı kabul buyur. Ey Rabb'imiz! Hesap görülecek günde, beni anamı babamı ve müminleri bağışla diye Allah'a yalvarıp dua ve niyazda bulunduğu ayetler. İbrahim 37-41

Kıyamette yerin ve göğün nasıl olacağı ve insanların kıyamette hangi hallerde bulunacağının bildirildiği ayetler. İbrahim 46-51

Kur'an; Allah tarafından kendisiyle uyarılsınlar, O'nun tek bir ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara tebliğ edildiğinin bildirildiğ i. İbrahim 52

 

Ra'd

Allah'ın gökleri direksiz yükselttiği, arş üzerine hükümranlığını kurduğu, Güneş ile Ay'ı hükmüne boyun eğdirip belirli bir vakte kadar hareket ettiğinin açıklandığı. Ra'd 2

Yeryüzünde bütün meyvelerden çifter çifter yaratanın Allah olduğunun bildirildiği. Bunda düşünen bir topluluk için delillerin bulunduğunun vurgulandığı. Rad 3

Yeryüzünde birbirine yakın toprak parçalarının olduğu çeşitli üzüm bağlarının ve diğer ürünlerin varlığı, bunların lezzetlerinin kiminin, kiminden farklı bulunduğu, yine bunlarda aklını kullanan bir topluluk için delillerin bulunduğunun açıklandığı. Rad 4

Allah'ın her dişinin neyi yüklendiğini, rahimlerde nelerin eksilip nelerin arttığını bildiği, O'nun katında her şeyin bir ölçüye göre olduğunun anlatıldığı Bu ayette yeryüzünde erkek ve dişi sayısının belli bir oranda yaratıldığının delili mevcuttur. Rad 8

İnsanın önünde ve arkasında takip eden meleklerin bulunduğunun, bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah'ın o toplumun durumunu değiştirmeyeceği nin bildirildiği. Rad 11

Gök gürültüsü ile yıldırımların oluştuğu, meleklerin onu hamd ettiği, yıldırımlarla dilediğini çaptığının bildirildiği. Rad 13

Allah'tan başkasına dua edenlerin halinin, avucuyla suyu almadığı halde, suyun ağzına gelmesini bekleyenlerin durumuna benzetildiği . Rad 14

Batılın, madenler eritildiğinde meydana gelen köpüğün kaybolmasına, Hakkın ise madenin faydalı kısmının yeryüzünde kalmasına benzetildiği ayet. Rad 17

Gerçeği sadece akıl sahiplerinin anlayıp bileceklerinin vurgulandığı ve o akıl sahiplerinin Allah'ın ahdini yerine getirdikleri ve verdikleri sözden dönmediklerinin bildirildiği . Rad 19-20

Yine O akıl sahipleri, Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözetirler, Rabb'lerini isyan etmekten çekinirler ve hesaplarının kötü çıkmasından korkarlar, onlarki Rabb'lerinin hoşnutluğunu dileyerek sabrederler, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine verilen rızıktan gizli ve açık bir şekilde harcarlar, kötülüğü iyilikle def ederler, diyerek Allah'ın akıl sahiplerinin vasıflarını saydığı ve onların yerinin adn cennetleri olduğunun bildirildiği ayetler. Rad 21-24

Allah dilediğinin rızkını genişletip dilediğinin rızkını daralttığı . Rad 26

Kalplerin sadece Allah'ın zikriyle huzur bulacağının bildirildiği. Rad 28

Müminler hala anlamadılar mı? Allah dileseydi bütün insanları doğru yola iletirdi diye müminlerin uyarılıp teselli edildiği. Rad 31

Kafirlere kendi hileleri güzel gösterilip onların doğru yoldan alıkonulduğunun bildirildiği ve Allah'ın saptırdığına kimsenin doğru yola iletemeyeceğinin belirtildiği. Rad 33

Yine takva sahiplerinin gireceği cennetin nimetlerinin sayılıp açıklandığı. Rad 35

Kur'an'ın arap diliyle indirildiğinin teyidi. Rad 37

Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamberin mucize göstermesinin mümkün olmadığının vurgulandığı. Rad 38

Allah'ın ayetlerinden dilediğini silip dilediğini bırakacağının açıklanıp Ana Kitab'ın kendi katında olduğunun bildirildiği. Rad 39

Peygamberin vazifesinin ancak tebliğden ibaret olduğunun bildirildiği ve hesap görmenin Allah'a ait olacağının açıklandığı. Rad 40

Yeryüzünün uçlarının (kutupların ) eksiltildiğinin delili olan ayet. Rad 41

 

Yusuf

Kur'an'ın anlaşılması için Arapça olarak inzal buyrulduğu. Yusuf 2

Yusuf Peygamber'in başından geçen hayat hikayelerinin anlatıldığı,

Kralın karısının kapıyı kilitleyip Yusuf'la beraber olmak istediği. Yusuf 23

Şehir kadınlarının Aziz'in karısını, Yusuf'un nefsinden murat almak istiyormuş diye kınamaları, ve yaptıkları dedikodunun anlatıldığı. yusuf 30

Aziz'in hanımının kendisi hakkında dedi kodu yapan kadınlara, Yusuf'u gösterip kendini Yusuf'un güzelliğinden dolayı haklı çıkarmak istediği, buna rağmen Yusuf'un iffetini koruduğunu, kadının itiraf etmesi 32

Yusuf'un iki delikanlı ile zindana girmesi ve Yusuf'a gördükleri rüyanın tabirini yaptırmaları 36

Yusufun zindanda arkadaşlarına tek tanrı olan Allah'ın daha hayırlı olduğunu ıspata çalışması 39

Zindandan kurtulan arkadaşlarına efendisinin yanında kandinden bahsetmesini istemesi fakat arkadaşının Yusuf'tan bahsetmeyi şeytanın unutturması, aradan hayli yıllar geçtikten sonra hükümdarın bir rüya görüp onu yorumculara tabir ettirmesi Yusuf 42-43

Yorumcuların rüyaya tabir edememeleri ve Yusuf'un rüya tabirini yaptığını hatırlayan zindan arkadaşı, bunu Yusuf'a teklif etmesi ve sonunda Yusuf rüyayı yedi yıl kıtlık, yedi yıl bolluk olacak diye yorumlaması 44-53

Hükümdarın bu yorum üzerine onu hazine bakanlığına getirmesi 54-55

Yusuf'un 102. Ayete kadar bilinen kıssaların anlatıldığı.

Kur'an'ın (sadece dünyadaki varlıklara değil ) Alemlere (bir öğüt) bir hatırlatma olduğunun bildirildiği. Yusuf 104

Göklerde ve yerde çeşitli delillerin olduğu, fakat insanların o delillerin yanlarından yüzlerini çevirerek geçip gittiklerinin anlatıldığı ve o insanların çoğunun Allah'a ortak koşmadan iman etmeyeceklerinin bildirildiği. Yusuf 105-106

Kur'an'ın uydurulan bir söz olmadığının, kendinden önceki kitapları tastikleyen ve O'nun her şeyin açıklaması ve tafsilatı olduğu gibi aynı zamanda O'nun inanan bir kavim (halk) için rahmet ve bir rehber olduğunun bildirildiği . Yusuf 111

 

Hud

Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki, hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlam bir şekilde tanzim edilmiş, sonra da ayetleri tafsilatıyla (ayrıntılarıyla) açıklanmıştır. Ta ki, Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz fermanının verildiği. Hud 1-2

Yeryüzünde hareket eden hiç bir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın.... Bunların hepsi apaçık bir kitapta (levh-ı Mahfuz'da) yazılıdır fermanı. Hud 6

Arşı su üzerinde iken, hanginizin daha güzel işler yapacaksınız diye size denemek için gökleri ve yeri altı günde yaratanın Allah olduğunun bildirildiği. Hud 7

Kur'an'ın ve onun ayetlerinin bir benzerinin getirilemeyeceği ve uydurma da olsa bir sure getirip deneyin diye Allah'ın inanmayanlara meydan okuması. Hud 13

Dünya hayatını ve onun ziynetini isteyenlere yeryüzünde amellerinin karşılığı olarak hiç eksiksiz ödeneceğine ve zarara uğratılmayacaklarına dair Allah'ın garanti etmesi . Hud 15

Allah'ın iman edenle, etmeyeni kör ve sağırla kıyaslamasının yapıldığı. Hud 22-24

Allah'a inanmayanların, iman edenlere ayak takımı olduklarını söylemeleri, bu yüzden iman edenlerin kendilerinden üstün olmadıklarını bildirmeleri ve iman edenlere yalancılardan saymalarının anlatıldığı. Hud 27

Allah'ın Nuh Peygamber'e kendisine iman edenlerin dışında başkasının iman etmeyeceklerini bildirmesi ve O'na üzülme diye tesellisinin anlatıldığı . Hud 36

Nuh Tufanı'nda Allah'ın “-Ey yer suyunu yut ve -Ey gök suyunu tut” diye emredip tufanın gerçekleşmesi ve geminin Cudi Dağı'na oturduğunun bildirildiği. Hud 44

Tufan'dan sonra Allah'ın Nuh'a yere in ve ümmetine selam söyle dediğinin bildirildiği ve bu kurtulan nesilden bir çok ümmetlerin oluşup dünya nimetlerinden faydalandırılacağının açıklandığı. Hud 48

Bu geçmişe ait gayp haberlerinin Peygamberimiz'e vahyedildiğinin bildirildiği. Hud 49

Salih peygamber'in kavmine mücize bir devenin verildiği ve bu deveden faydalanmaları gerektiği halde onların emri dinlemeyip deveyi kestiklerinin ve üç gün süre verildiğinin bildirildiği. Hud 64-65

Lut Peygamber'den önce helak edici meleklerin Hz. İbrahim'e geldikleri, Hz. Hz. İbrahim'in meleklerin yemeği yememelerinden endişelenip korktuğu ve meleklerin Hz. Lut'un kavmine helak için geldiklerini bildirdikleri ve Lut'a gelen meleklere, kavminden bazılarının sarkıntılık yapmak için geldikleri ve buna cevaben Lut'un “işte kızlarım beni rezil etmeyin” dediği ve kavminin senin kızların bizim hakkımız değildir, sen bizim ne istediğimizi daha iyi biliyorsun dediklerinin anlatıldığı ayetler. Hud 78-79

Lut Kavmi'nin helakının sabah vaktinde olduğunun bildirildiği ve Lut'un hanımından başka kimsenin geri kalmayıp kendine tabi olanlarla birlikte yola çıkmasının bildirildiği. 81

Lut Kavmi'ne Allah'ın azabının pişirilmiş ve işaretlenmiş taşlarla olduğunun açıklandığı ayet. 83

Lut'un da kavmine, Allah'ın emri olarak ölçüyü ve tartıyı adaletle yapmaları, insanlara mallarını eksik vermemeleri ve yeryüzünde fesat çıkararak insanlara kötülük yapmamaları gerektiğini bildirmesi. Hud 85

Gökler ve yer durdukça iman etmeyenlerin ateşte ebedi olarak kalacaklarının ve ancak Allah'ın dilediklerinin cehennem azabından kurtulacaklarının bildirildiği. Hud 107

Aynı kuralın cennetlikler için de geçerli olduğu oradan da Allah'ın dilediklerinin cennette ebedi kalmayacaklarının bildirildiği . 108

Sabah öğle ikindi, yatsı ve akşam namazlarının kılınmasının bildirildiği ayet. Hud 114

Hakiki müminlerin ıslah edici oldukları müddetce, Allah o memleketleri haksızlık yapmayacağının bildirildiği, Allah dileseydi bütün insanları bir tek millet yapacağı, fakat onların ihtilaf edip duracak olduklarının açıklandığı, Allah'ın merhamet ettiği kimselerin istisna edildiği onların da merhamet edilmek üzere yaratıldığının bildirildiği ve Allah'ın yemin ederek cehennemi tamamen cinler ve insanlarla dolduracağı ve doldurduğunun bildirildiği ayetler. Hud 117-119

 

Yunus

Allah'ın izni olmadan hiç kimsenin şahitlik ve şefaatçi olamayacağının bildirildiği. Yunus 3

Herkesin dönüşünün yine Allah'a olduğunun ve bu dönüşün Allah'ın insanlara verdiği söz gereği olduğunun, bu sözün nedeninin de mahlukatı önce yaratıp sonra iman edip iyi işler yapanlara adaletle mükafatlandırmak için geri çevireceğinden, inkar edenlere de kaynar suyla elem verici bir azap vereceğinden dolayı olduğunun bildirildiği . Yunus 4

Allah Güneş'i bir ışık, Ay'ı bir nur, ve ona menziller tayin ettirildiği ve bunları boş yere değil ancak gerçeğe binaen yarattığının bildirildiği. Yunus 5

Allah'a kavuşmayı ümit etmeyip sadece dünya hayatını razı olup Allah'ın ayetlerinden gafil bulunanların kazandıkları amellerden ötürü gidecekleri yerin ateş olduğunun bildirildiği. Yunus 7-8

Allah'ı inanıp iyi işler yapanların yerinin cennet olduğu ve orada onların dualarının “Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz” olacağının ve birbirlerine selem sizlere diyeceklerinin bildirildiği. Yunus 9-10

Geçmiş kavimlere mucizeler gelmesine rağmen iman etmedikleri, bu nedenle onların helak edildiği, sonra da yeni gelen nesillerin ne yaptıklarını görmemiz için onların ardından sizleri yeryüzünde halifeler kıldık mesajının Allah tarafından verildiği. Yunus 14

İnsanların vaktiyle bir tek ümmet olduklarının ve sonra onların ihtilafa düştüklerinin, eğer Allah tarafından ezelde taktir edilmiş olmasaydı ihtilafa düştükleri konuda hemen aralarında hüküm verileceğinin, fakat Allah'ın bu hükmü dünyada vermeyip ahirete bıraktığının bildirildiği . Yunus 19

Allah'ın insanlara, yaptıkları taşkınlığın neticesinin kendi aleyhlerine olduğu, sadece dünyanın geçici zevkinden faydalanırsınız ama sonunda yine bana döneceksiniz, yaptıklarınızı tek tek size haber veririm diye uyarısının vurgulandığı ayet. Yunus 23

Güzel davranışlarda bulunanlara ondan daha güzelinin verileceği, kötü işler yapanlara da yaptıkları kötülük kadar ceza verileceğinin bildirildiği. Yunus 26-27

Allah'a ortak koşanların ahirette ortak koştukları nesnelerin, siz bize ibadet etmiyordunuz, sizinle bizim aramızda Allah şahittir, sizin bize taptığınızdan bizim haberimiz bile yoktur diyeceklerinin açıklandığı. Yunus 28-29

Müşriklere, size kim rızık veriyor, bütün işleri kim idare ediyor diye sorulduğunda, onların “Allah diyecekleri” işte O sizin gerçek Rabb'inizdir diye Allah'ın uyarısı . 31-32

İnanmayanların çoğunun zan üzerine hareket ettiklerinin ve zannın gerçek adına hiç bir şey ifade etmeyeceğinin bildirildiği. Yunus 36

Allah'ın Rasülüne: Eğer onlar seni yalanlarsa Benim işim bana, sizin işiniz size aittir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, Ben de sizin yaptığınızdan uzağım de diye uyarması. Yunus 41

İçlerinden seni dinleyenler vardır, sağırlara sen mi duyuracaksın? İçlerinde sana bakanlar vardır. Körleri sen mi göstereceksin onların akılları erip (akledip) görmüyorlarsa (sen mi gördüreceksin?) diye Allah'ın Rasülüne tesellide bulunduğu. Yunus 42-43

Allah onları bir araya topladığında onların dünyada bir gündüz vakti kadar kalmış gibi olacaklarının anlatıldığı . Yunus 45

Her ümmetin bir peygamberi olduğunun bildirildiği . Yunus 47

Kendine zulmeden (inkar eden) her insanın yeryüzünde ne varsa hepsi onun olsaydı, azaptan kurtulmak için sahip olduklarının hepsini fidye olarak vereceğinin bildirildiği. Yunus 54

Ey insanlar! Size Rabb'inizden bir öğüt, gönüllerdeki dertlere bir şifa ve müminler için bir yol gösterici ve rahmet gelmiştir diye insanların uyarıldığı . Yunus 57

Allah'a karşı yalan uyduranların, kurtuluşa eremeyecekleri, dünyadan biraz faydalanabilecekleri ve sonunda dönüşün yine Allah'a olduğunun bildirildiği . Yunus 69-70

Nuh'un Kavmine benden yüz çeviriyorsanız zaten ben sizden bir ücret istemiş değilim. Benim mükafatım Allah'a aittir ve Bana müslümanlardan olmam emredildi de denildiği ayet. Yunus 72

Allah'ın Nuh'un gemisindekileri kurtardığı ve o kurtulanları yeryüzünün halifeleri kılındığının bildirilidği. Yunus 73

Firavun ve adamlarının kendilerine kötülük yapmalarından korktukları için kavminin içinde bir avuç gençten başka Musa'ya iman edenlerin olmadığının bildirildiği. Yunus 83

Hz. Musa(as)'ın kavmine yapmış olduğu beddua. nın geçtiği. Yunus 88

Firavun'un denizde boğulmaya başlayınca iman etmesi ve ben de müslümanlardanım demesinin açıklandığı. Yunus 90

Firavunun cesedinin ibret-i alem için kurtarılıp muhafaza edildiğinin bildirildiği . Bu ayet bile Kur'anın başlı başına mucize olduğuna Firavun'un cesedinin hiç kimsenin bilmediği bir anda asrı saadetten bin üç yüz yıl sonra 1922'de bulunması başlı başına bir delildir. 92

Allah'ın Rasülü Muhammed(sav)'e, eğer sen de indirdiklerimizden kuşkuda isen senden önce kitap indirilmiş olanlara sor, sakın şüphe edenlerden olma diye tambihte bulunduğu ayet. Yunus 94

(Yine Hz. Muhammed(sav)'in); “sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan olma. Sonra hüsrana uğrayanlardan olursun” diye uyarıldığı. Yun 95

Yunus'un kavmi, azap (felaket) gelmezden önce iman ettiğinden dolayı onların üzerinden rezillik azabının kaldırıldığının bildirildiği. Yunus 98

Allah dileseydi dünyadaki insanların hepsinin müslüman olacağı, bu nedenle iman etmeleri için sen insanları zorlama diye Allah'ın, Rasülünü uyardığı ayet. 99

Yine Allah tarafından; Rasülünün, “Allah'ı bir tanıyarak yüzünü dosdoğru dine çevir. Sakın müşriklerden olma ve sana fayda ve zararı olmayan şeylere de dua etme. Dua edersen mutlaka zalimlerden olursun” diye uyarıldığının bildirildiği ayet. Yunus 105-106

 

Tevbe

Bu Allah ve Rasülü'nden, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere bir ültimatomdur. Tevbe 1

Müşrikler antlaşmaya uymazlarsa haram aylar çıkınca müşrikleri nerede bulursanız yakalayıp öldürün. Hapsedin ve gözetleme yerinde oturup onları bekleyin talimatının verildiği. Tevbe 5

Onlardan aman dileyip teslim olanlar olursa, onları güvence içinde bir yere ulaştırın. Ta ki, Allah'ın kelamını dinlesinler uyarısının verildiği. Tevbe 6

Mescid-i Haram'da kendileriyle sözleşme yaptıklarınız, size dürüst hareket ettikleri sürece siz de onlara karşı dürüst davranın talimatı. Tevbe 7

Eğer o müşrikler tevbe eder, namaz kılar, ve zekatlarını verirlerse onlar artık sizin dinkardeşlerinizdir uyarısının verildiği. Tevbe 11

Allah ültümatomuna devamla Peygamber ve müminlerden başkasını kendilerine sırdaş edinenleri bilmeden bırakılacağınızı mı sandınız? Tehdidi. Tevbe 16

Allah'a ortak koşanların Allah'ın mescitlerini onarma selahiyetine sahip olmadıklarının bildirildiği. 17

Yine Allah'ın mescitlerini Allah'ın, dediklerini yerine getirip O'ndan korkanlardan başkasının imar yetkisinin verilmediği yahut sadece mescidlerin imarında müminlerin yetkili kılındığının bildirildiği. Tevbe 18

Allah'ın iman edenlere: Babalarınız ve kardeşleriniz iman etmedikleri müddetçe dost (sırdaş) edinilmemesi emri ve onlara kim dost (sırdaş) edinirse onların zalimlerden olduğunun bildirildiği. Tevbe 23

Yine Allah'ın inananlara nidasıyla, Mescid-i Haram'a, müşrikler birer pislik addedildiğinden yaklaştırılmamaları talimatı. Fakirlikten korkarak bunu yapıyorsanız, (merak etmeyin) Allah kendi lutfuyla müminleri zengin edecektir bilgisinin verildiği. Tevbe 38

Allah'ın ve Rasülü'nün haram kıldığını haram saymayan kimselerle, cizye vermeyi kabul edinceye kadar onlarla savaşılması emrinin verildiği. Tevbe 29

Yahudilerin Allah'ı bırakıp hahamlarını, hiristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı rehber(tanrı) edindikleri, halbuki onlara bir olan Allah'a ibadet etmeleri gerektiği emredildiğinin bildirildip Allah'ın kendinden başka ilah olmadığının anlatıldığı . Tevbe 31

Onlar (yahudiler ve hristiyanlar) Allah'ın nurunu söndürmek isterler, halbuki kafirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlar ve tamamlayıcıdır emri ilahisinin verildiği. Tevbe 32

O'nun (Allah'ın); Rasülü'nü, hidayet üzere ve hak dinle gönderdiği, müşrikler hoşlanmasa da Kendi dinini bütün dinlere üstün kıldığının bildirildiği. Tevbe 33

Altın ve gümüşü biriktirdiği halde O'nu Allah yolunda harcamayanların acıklı bir azab beklediğinin açıklandığı. 34

(Son hamlede veya nihai hedefe ulaşmada) bu altın ve gümüşü harcamayanların sırtları dağlanarak işte kendiniz için biriktirdiğiniz altın ve gümüşler budur deneceğinin bildirildiği. Tevbe 35

Savaş isteyen müminlerin savaş emredilince korktuklarının ve onların kınandığının açıklandığı ayet . Tevbe 38

Bu savaştan korkup savaşa gitmemelerinden dolayı Allah'ın yeni bir kavim getireceğiyle tehdid edildiklerinin bildirildiği. Tevbe 39

Savaşa katılmayanlara, yalancıların kim olduğu açığa çıkmadan, onlara niye izin verdin diye Allah'ın Rasülü'ne uyarması ve sitemi. Tevbe 43

Yine Allah'ın savaşa katılmayanları, yerinde oturan kadın ve çocuklara benzetip kınaması . 46

Savaştan kaçmak ve çesitli mazeret uyduranlara Allah'ın kınaması ve tehditlerinin bildirildiği ayetler. 47-59

Sadakaların ve zekatların Farz olarak fakirlere, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, kalpleri islama ısındırılmak istenenlere, kölelere, Allah yolunda cihad edenlere ve yolda kalmışlara verileceğinin bildirildiği . Tevbe 60

Münafıkların, (ikiyüzlülerin) Peygamber'e eziyet ettikleri, (O her şeyi hemen inanıyor) diye “O bir kulaktır” dedikleri, müminleri hoşnut etmek için sıkça yemin ettikleri, kalplerindeki geçeni Allah'ın ortaya çıkarmasından endişe ettikleri, alay edici oldukları, önce iman edip sonra vazgeçtikleri, kötülüğü emredip iyilikten sakındırdıkları kendilerinden önceki iki yüzlüler nasıldıysa onların da aynı olduklarının anlatılıp ve bu vasıflarından dolayı lanetlendiklerin bildirildiği ayetler . Tevbe 61-69

İnanan müminlerin birbirlerinin dostları oldukları, iyiliği emredip kötülügü nehyettikleri namazı kılıp zekatı verdikleri, Allah ve Rasülüne itaat ettiklerinin ve edeceklerinin bildirilip bu vasıfları sahip olanların mümin olabileceğini ve onlara Allah'ın rahmet edeceğini bildiren ayet. 71

Münafıkların dönek olduklarının vurgulandığı ve bundan dolayı münafıklar için yetmiş defa af dilense yine onların affedilmeyeceğinin bildirildiği. Tevbe 76-80

Yahudi ve münafıkların birbirleriyle yaptıkları işbirliğinin bildirildiği. Ve münafıklardan kim olursa olsun cenaze namazı kılmanın ve kıldırmanın yasaklandığının bildirildiği. Tevbe 83-84

Bedevilerin de münafıklar gibi izin isteyip savaştan kaçtıklarının ve onların da Peygamber'e yalan söyleyenlerle oturup kaldıklarının bildirildiği. Tevbe 90

Bedevilerin küfür ve nifak bakımından şehirlilerden (kentlilerden) daha beter ve Allah ve Rasülü'nün indirdiği kural ve kanunları tanımamaya daha müsait olduklarının açıklandığı. İstisna olarak da yine bu bedevilerin içinden bazılarının hakkıyla mümin olanların bulunduğunun bildirildiği. Tevbe 98-99

İslamda önceliğin muhacirler, ensar ve onlara tabi olanların olduğunun ve Allah'ın onlardan razı, onların da Allah'tan razı olduklarının ve onların ebedi kalmak üzere cennete gideceklerinin bildirildiği. 100

Bedevilerin içinde de münafıkların bulunduğu, onları Allah Rasülü'nün bilemeyip ancak Allah'ın bildiğinin açıklandığı ayet. 101

Allah'ın; Rasülüne, münafıkların yaptırdığı (Dırar) Mescidi'nde asla namaz kılma diye uyarması. 108

Allah'ın müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın aldığını bildirmesi, onların Allah yolunda savaşıp öldürüp, öldürüldükleri, bunun Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah üzerine hak olarak verilmiş bir vaad olduğunun açıklandığı. Allah'ın; (müminler için) “bunlar vaadlerini yerine getirmişlerdir” buyurduğu. 111

Bu vaadini ve alışverişi yerine getirenlerin , tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, seyahat edenler, rükü edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülüklerden alıkoyanlar ve Allah'ın sınırını koruyanların olduğunun bildirildiği. Tevbe 112

Cehennemlik oldukları belli olduktan sonra müşrikler için ne Peygamber'in ne de müminlerin onlar için af dilemesinin uygun düşmeyeceği. 113

Göklerin ve yerin mülkünün yalnız Allah'ın olduğunun, dirilten ve öldürenin yalnız O olduğunun, müminler için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulunmadığının bildirildiği. Tevbe 116

Münafıklar görmüyorlar mı? onlar her yıl bir iki defa çeşitli belalar ile imtihan ediliyorlar, buna rağmen tevbe edip ibret almıyorlar mı? diye Allah'ın onları uyarmasının geçtiği ayet. Tevbe 126

 

Enfal

Müminlerin toplu halde kafirlerle karşılaştıklarında arkalarını dönmemeleri emri. Enfal 15

İman edenlerin işitmedikleri halde, işittik diyen kafirler gibi olmamaları emri ve o kafirlerin Allah katında yaratıkların en kötüsü, düşünmeyen sağırlar ve dilsizlere benzetilmesi. Enfal 21-22

Eğer Allah o küfredenlerde bir hayır görseydi elbette onları işittirirdi. Onları işittirseydi bile yine onlar yüz çevirerek dönerlerdi, bilgilendirmesi. Enfal 23

Ey müminler! Yine öyle bir beladan sakının ki, o bela sadece zulmedenlere isabet etmez. (umumi olur) Biliniz ki, Allah'ın azabı çok şiddetlidir uyarısı. Enfal 25

Çocukların ve malların (servetlerin) birer imtihan olduğunun açıklandığı. 28

Ey iman edenler! Allah'ın emir ve yasaklarını karşı gelmekten sakınır O'nun emirlerini uyarsanız, O da size Hak ile batılı ayırt edecek bir anlayış ve kabiliyet verir. Suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lutuf sahibidir. Enfal 29

Peygamber(sav), kafirlerin içinde bulunduğu müddetçe o kafirler üzerimize taş yağdır diye dua etseler bile Allah'ın azap etmeyeceğinin garanti edildiği, iman edenler istiğfar ettiği müddetçe de bu (Allah'ın azap etmeyeceği) kuralının geçerli olduğunun bildirildiği . Enfal 33

Islık çalma ve el çırparak dua etmenin cahiliye edeti olduğunun bildirildiği. 35

Allah'n taktir edilmiş bir işi yerine getirmek için düşmanları sizin gözünüzde az, sizi de onların gözünde çoğaltarak gösterdiği bilgisinin verildiği. 44

Bir millet kendilerinde bulunan iyi hali değiştirmedikçe Allah'ın onlara verdiği nimetini değiştirmeyeceği garantisinin verildiği Enfal 5 3

Muhakkak ki, yeryüzünde yürüyen yaratılmışların (mahlukatın) Allah katında en kötüsünün kafirler olduğunun bildirildiği. Enfal 55

Allah yolunda ne harcanırsa karşılığı tam olarak Allah tarafından ödeneceğinin garanti edildiğinin bildirildiği. Enfal 60

Bedir'de esir alınmasından dolayı Peygamberimiz'in kınandığı ve bu durumun daha önceden kitapta yazılmış bir hüküm olmasaydı Bedir'de alınan fidyelerden dolayı mutlaka büyük bir azabın dokunması gerektiğinin bildirildiği . Enfal 67-68

Bundan sonra aldığınız ganimetlerden helal ve temiz olarak yiyin diye Allah'ın Peygamberi'ne bildirdiği ayet . Enfal 69