Secde

Allah'ın gökleri ve yeri altı günde (aşamada) yarattığı ve sonra arşa istiva eden (hükmünü koyan) olduğunun bildirildiği. Secde 3

Allah gökten yere kadar olan bütün işleri düzenleyip yönetir. Sonra sizin saydığınız bin günde O'nun katına yükselirler diye bilgilendirdiği. Secde 5

Allah'ın her şeyi güzel yarattığı ve insanın yaratılışını da çamurdan başladığı bilgisinin verildiği . Secde 7

Sonra o insanın neslini basit bir suyun özünden yaratmıştır. Sonra Allah o insanı düzeltip tamamlamış, ve ona Kendi ruhundan üflemiştir. İnsan için kulaklar, gözler ve kalpler yaratmıştır. Buna rağmen çok az şükrediyorsunuz diye Allah'ın insanlara nidasının geçtiği . Secde 8-9

Allah'ın eğer dileseydik biz herkese hidayetini verirdik. Fakat Allah'ın vermiş olduğu şu söz gerçekleşecektir. “Muhakkak cehennemi, cinler ve insanların bir kısmıyla tamamen dolduracağım.” nidası Secde 13

Allah'ın ayetlerini öyle kimseler iman ederler ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiği zaman secdelere kapanırlar, Rab'lerini överek tesbih ederler, büyüklük taslamazlar. Yanları yataklardan uzak kalır. “korku ve ümit arası Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Onların yaptıklarına karşılık ne gibi nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez. Hiç böyle bir inanan yoldan çıkmış gibi olur mu? uyarısı . Secde 15-18

Yemin olsun ki, biz en büyük azaptan önce onlara en yakın (hafif) azaptan da tattıracağız. Olur ki, dönerler diye. ( Bu ayet Allah'ın kıyametten önce inanmayanlara tevbe etmeleri için fırsat tanıdığına delalettir.) Secde 21

Lokman

Kur'an yararlı iş yapanlara bir hidayet ve rahmet olmak üzere indirilmiştir . O yararlı işleri yapanlar: Namazı kılarlar, zekatı verirler ve onlar ahirete kesin olarak inananlardır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Lokman 2-5

Gördüğünüz gibi gökleri direksiz olarak O yarattı. Sizi sarsmasın diye yeryüzüne dağlar yerleştirdi. Lokman 10

Lokman (as)'ye Allah'ın kendisine şükretsin diye hikmeti verdiğinin delili. Lokman 12

Allah'ın insana, anne ve babasına iyilik etmesini tavsiye ettiğinin bildirildiği, anasının insanı sıkıntı ve çeşitli meşakkatlerle dünyaya getirdiği ve sütten kesilme müddetinin üst sınırının iki yıl olduğunun bildirildiği. Lokman 14

Müşrikler Peygemberimiz'e Allah'a ortak koşmaları için zorlarlarsa onlara itaat etme, ama onlarla dünyada iyi geçin, diye tavsiyesi. Lokman 15

Lokman'ın oğullarına ögütlerinin anlatıldığı. Öğüdünün namazı kılması, iyiliği emredip kötülüğü yasaklaması, başına gelen olumsuzlukları sabretmesi, bunların kesin olarak farz kılındığının bildirildiği. Lokman 17

Yeryüzünde çalım satarak yürümenin, insanlardan yüz çevirmenin yasaklığı, Allah'ın kendini beğenmiş öğünüp duran kimseleri asla sevmediğinin bildirildiği. Yürürken mutedil olmanın, sesini alçaltmanın gerekliliği ve seslerin en çirkininin merkeplerin sesinin olduğunun (bağırarak konuşmanın merkep sesiyle eş tutulduğunun) bildirildiği. Lokman 18-19

Yeryüzündeki ağaçların kalem, denizlerin mürekkep, arkasından ona yedi deniz de ilave edilse, yine de Allah'ın kelimelerinin yazmakla bitmeyeceğinin bildirildiği . Lokman 27

Yaratılmanın ve diriltilmenin bir (insanın) kişinin yaratılıp diriltildiği gibi olduğunun bildirildiği. Lokman 28

Allah'ın gerçeğin ta kendisinin olduğunun (yani gördüğümüz bildiğimiz her şeyin O'ndan olduğunun) açıklandığı, O'ndan başka tapılanların batıl olduğu. Lokman 30

Allah'ın insanaoğluna nasihatı (ögüdü). Lokman 33

Yağmuru indirenin, Rahimlerdekini bilenin O (Allah) olduğunun ve hiç kimsenin yarın ne kazanacağını bilmediğinin bildirildiği. (Buradaki rahimlerdekindan maksat sadece insan değil bütün canlı varlıklardır ) Lokman 34

 

Rum

Allah'ın ilk önce mahlukatı yarattığı ve sonra bunu tekrarladığı ve sonunda tekrar O'na döndürüleceğinin bildirildiği . Rum 11

Kıyametin kopacağı gün müminlerle, kafirlerin birbirlerinden ayrılacaklarının bildirildiği . Rum 14

Akşam, yatsı ve sabah namazlarının farziyetine delalet eden ayet . Rum 17

İkindi ve öğle namazına delalet eden ayet . Rum 18

Allah'ın delillerinden birinin de insanın topraktan yaratılmış olduğunun bildirildiği. Rum 20

O'nun delillerinden bir diğerinin de insanların aralarındaki sevgi ve merhamet sonucu nefislerden eşlerin yaratılmasının bildirildiği . Bu delillerde düşünen bir toplum için ibretlerin bulunduğuna dikkatin çekildiği . Rum 21

Yine devamla, O'nun delillerinden bir başkası da göklerin ve yerin yaratılması, insanların dillerinin ve renklerinin ayrı ayrı olması, bu delillerde bilenler için ibretlerin bulunduğunun bildirildiği. Rum 22

Allah'ın müşriklere, kendisinin nimet verdiğine ortak koşmalarını, (Yani bana ortak koşuyorsunuz da) kendi kölelerinin niçin (kendileriyle) ortak etmediklerini dikkat çekerek kendi delillerini çürütmesi. Rum 28

Allah'ın Peygamber'ine “Sen yüzünü hanif olarak dine Allah'ın fıratına çevir” diye söylemesi, Allah'ın insanları ona göre yarattığı, Allah'ın yaratmasının değişmeyeceği, doğru dinin bu değişmeyenin olduğunun bildirildiği, fakat insanların çoğunun bu kuralı bilmeyeceklerinin açıklandığı Rum 30

Hep Allah'a yönelerek Ondan korkulması gerektiği, namazı kılıp müşriklerden olunmaması emri, dinlerini parçalayan ve bölük pörçük yapanlardan olmanın yanlışlığının ve her fırka kendi yanında bulunacaklarla sevineceğinden parçalanmanın islama ters bir hareket olduğunun vurgulandığı . Rum 31-32

Kötülüklerin, insanların kendi işledikleri günahlar (yanlışlıklar) yüzünden geldiğinin açıklandığı. Rum 36

Rızkı genişleten ve daraltanın Allah olduğunun bildirildiği. Rum 37

Yoksulun ve yolda kalmışın Allah'ın verdiği rızkın içinde hakkının bulunduğunun bildirildiği. Rum 38

Mallara (servete) verilen ilave fazlalık olan faizin (serveti) artırmayacağı, Allah'ın verdiği nimetlerden Allah'ın rızasını dileyerek ve isteyerek verilen zekatlardan artacağının bildirildiği. Rum 39

Bunun sebebinin Allah'ın insanı yarattığından, sonra onun rızıklarını verdiğinden, sonra da insanı öldürüp tekrar dirilteceğinden kaynaklandığının bildirildiği. Rum 40

Öncekilerin akıbetlerinin görülmasi için Allah'ın insanlara yeryüzünde dolaşarak bir bakın diye emri celilesi. Rum 42

(İsalama) davetin ancak Allah'ın ayetlerini iman eden ve müslüman (hanif) olanlara yapılacağının bildirildiği. ( Bu ayet, inanacak olanların doğuştan belli olduğuna delalettir .) Rum 53

Gençliğin ve ihtiyarlığın güç yönünden kıyaslanıp bunu Allah'ın yaptığının bildirildiği ve kıyamet koptuğunda günahkarların dünyada bir saat bile kalmadıklarını yeminleriyle teyit edeceklerinin açıklandığı. Rum 54-55

Bilmeyenlerin, bilmemekte ısrar edenlerin kalbini Allah'ın mühürlediğinin teyit edildiği . Rum 59

 

Ankebut

İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece “iman ettik” demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar? (emri ilahisinin bildirilerek geçerli olanın söz değil, fiil olduğunun) bildirilip dikkat çekildiği. Ankebut 2

Cihat (mücadele) edenin sadece kendi yararı için cihat yapmış olacağının açıklanıp Allah'ın alemlerden müstağni olup hiçbir şeye muhtaç olmadığının vurgulandığı. Ankebut 6

Allah'ın iman edip yararlı işler yapanların günahlarını örtüp yaptıkları işlerin daha güzeliyle karşılık vereceğinin bildirildiği. Ankebut 7

Anne ve babaya masiyetle (kötülükle) emrettikleri taktirde itaat edilmeyeceğinin bildirildiği . Ankebut 8

İman ettik deyip insanları aldatıp takiyye yapanların durumlarının bildirildiği. Ankebut 10

Allah'ın iman edenleri ve iki yüzlüleri bildiğinin bildirildiği. Ankebut 11

Tufan'dan önce Nuh'un, kavmi arasında 950 yıl kaldığının (yaşadığının) bildirildiği. Ankebut 14

Peygamberin görevinin sadece tebliğ olduğunun bildirildiği. Ankebut 18

İnsanlara yeryüzünü gezip dolaştıktan sonra Allah'ın mahlukatı nasıl yarattığını bir görün diye nidada bulunduğu. Ankebut 20

Lut kavmi'nin helakından önce Yüce Allah' la Hz. İbrahim arasında geçen konuşma. Ankebut 24-33

Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumunun örümcek ağlarının durumuna benzetilmesi . Ankebut 41

Allah'ın verdiği misallerden alimlerden başkasının akıl erdirmediğinin açıklandığı . Ankebut 43

Namazın edepsizliklerden ve kötülüklerden alıkoyduğunun bildirildiği . Ankebut 45

Zulmedenlerin dışında, kitap ehliyle güzel bir şekilde mücadele edileceğinin bildirildiği. Ankebut 46

Allah'ın ayetlerini kafirlerden başkasının inkar etmeyeceğinin bildirildiği Ankebut 47

Kur'an'ın kendilerine ilim verilenlerin göğüslerinde parlayan açık (birer) ayetlerin olduğunun açıklandığı, Allah'ın ayetlerini zalimlerden başkasının inkar etmeyeceğinin bildirildiği. Ankebut. 49

Mücizelerin Allah'ın katında olduğu, Peygamberimiz'in sadece bir uyarıcı olduğunun bildirildiği. Kur'an'ın başlı başına bir mucize olduğunun açıklandığı. Ankebut 50-51

Belirlenmiş (tesbit edilmiş) bir müddet olduğundan, kafirlerin istediği azabın hemen gelmediğinin (gelmeyeceğinin) bildirildiği. Ankebut 53

Acele azap isteyen kafirleri, cehennemin o kafirleri kuşatmış olarak durduğunun (beklediğinin) bildirildiği . Ankebut 54

Allah'ın iman edenlere; arzının geniş olduğunu hatırlattığı, her canlının ölümü tadıp sonra tekrar Allah'a döndürüleceğinin açıklandığı ve iman edenlerin mutlaka cennnete gideceklerinin müjdelendiği. O iman edenlerin sabredip Allah'a tevekkül ettiklerinin açıklandığı . Ankebut 56-59

Allah'ın rızkı dilediğine bol verip dilediğininkini kısacağını (az vereceğini) bildirdiği . Ankebut 62

Dünya hayatının bir oyun ve eğlenceden başka bir şey olmadığının hatırlatıldığı. Ankebut 64

Allah'ın verdiği nimetlere (karşı) nankörlük edenlere ve zevk sefaya dalanlara karşı tehtidinin bildirildiği . Ankebut 66

Allah kendi yolunda cihad edenlere, yollarını göstereceğini bildirdiği ve O'nun iyilik yapanlarla beraber olduğunun açıklandığı. Ankebut 69

 

Kasas

Firavunun hanımının Hz. Mus'yı bebekken sahip çıkışının anlatıldığı. Kasas 9

Musa kavmi arasındaki kavga eden iki kişiyi ve bunlardan (düşmanlarından olan) birinin yardım istemesi sonucu onu öldürdüğünün anlatıldığı kıssa. Kasas 15

Firavun'un, Haman'dan tuğlalardan kule yapmasını isteyip Hz. Musa'nın tanrısına çıkayım dediğinin bildirildiği. Kasas 38

Peygamber'e inanmayanların kendi yaptıkları kötülüklerden dolayı başlarına gelen musibetlere karşı “Ey Rabbimiz!” Bize bir peygamber gönderseydin, ayetlerine uyup müminlerden olsaydık” demeselerdi Rasülün gönderilmeyeceğinin bildirildiği. (kafirlerin itiraz mazeretini önlemek için peygamberlerin gönderildiği) Kasas 48

Kendilerine daha önce kitap verilenler Kur'an okunduğu zaman Biz O'na inandık derler. Şüphesiz O Rabb'imiz tarafından gelen haktır. Doğrusu biz ondan önce de müslümandık. İşte bunlar sabırlarından dolayı iki kat mükafat verilenlerdir diye Allah'ın müminleri (geçmiş hakkında) bilgilendirmesi. Kasas 53-54

Allah'ın memleketlerin ana merkezlerine, (ana kantlerine) ayetlerini kendilerine okuyan bir peygamber göndermedikçe o memleketleri helak etmeyeceğinin bildirildiği ve Zaten Allah'ın halkı zalim olan memleketlerden baskasını helak etmediğini açıklayıp, hala aklınızı başınıza almayacak mısınız ? diye uyarıda bulunduğu. Kasas 59-60

O kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Önünde sonunda Hamd O'na mahsusutur. Hüküm de O'nundur. Nihayet yine O'na döndürüleceksiniz kuralının bildirildiği. Kasas 70

Karun'un Musa'nın kavminden olduğu, ona o kadar hazine verilmişti ki, anahtarlarını bir topluluğun bile zor taşıdığının bildirildiği. Ve Karun'un böbürlenmesinin kendisine bir fayda sağlamadığının açıklandığı. Kasas 76

Allah'ın insanlara verdiği mal (servet) ile, hem ahiret yurdunu hem de dünyadan nasibini istemeleri gerektiği , bu dünyada verilenlerden de Allah'ın (bütün mahlukata) ihsanda bulunduğu gibi (insanların da) insanlara iyilik ederek ihsanda bulunulması gerektiğinin bildirildiği Kasas 77

Karun'un kendinde olan malların (servetlerin) kendinden kaynaklandığını söyleyip, kavminin karşısına çıkarak böbürlendiğini, O'nu görenlerin keşke ona verilenlerden bizim de olsa dediklerini, sonra Karun'un sarayın dibine geçirilip helak edildiğini, Onun yerinde olmak isteyenlerin sonra iyi ki, onun yerinde değilmişiz diye pişman olduklarının bildirildiği Kasas 80-82

Allah'ın ahiret yurdunu yeryüzünde böbürlenmek ve bozgunculuk yapmak istemeyenlere vereceğinin bildirildiği, bu böbürlenmeyenlerin Takva sahibi olduklarının açıklandığı. Kasas 83

Allah'ın iyiliklerde kat kat vereceğinin ve kötülüklerde sadece misliyle cezalandıracağının bildirildiği. Kasas 84

Allah'ın (Rasülüne ve müminlere); Allah ile beraber başka bir tanrıya kulluk etme. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. O'nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur. Siz de ancak O'na döndürüleceksiniz mesajının verildiği Kasas 88

 

Neml

Kur'an'ın müminlere bir hidayet rehberi olduğunun bildirildiği . Neml 2-3

İnanmayanlara yaptıkları işlerin, Allah tarfından süslü gösterildiğinin açıklandığı . Neml 4

Hz. Musa'nın dokuz mucizesinden biri olan ellerinin bembeyez olduğunun geçtiği ayet. Neml 12

Süleyman(as)'in ordusunun kuşlar, cinler ve insanlardan müteşekkil olduğu ve karıncaların bile onun ordusunu ezmekten korktukları için birbirlerine haber salmalarının (vermelerinin) açıklandığı. Neml 17-18

Hüdhüt kuşunun Seb'e halkından Hz. Süleyman'a haber verdiğinin bildirildiği ve Seb'e kraliçesi Belkıs ile aralarında geçen diyaloğlar, İfrit'in (cinin) Belkıs'ın tahtını getirmesi. Neml 20-44

Lut kavminin kadınları bırakıp erkeklerle birlikte olduğunu anlatan delil ve O kavmin başına gelenlerin anlatıldığı. Neml 54-58

İki denizin arasına engel koyulduğunun ve birbirine karışmadığını bildiren delil . Neml 61

Gökte ve yerde göze görülmeyen her şeyin mutlaka apaçık bir kitapta yazılı olduğu. Neml 75

Kur'an'ın İsrail oğullarının ihtilaf düştükleri şeylerin bir çoğunu anlattığının bildirildiği. Neml 76

Allah'ın iman etmeyenlere ölülere ve sağırlara benzetmesi. Neml 79

İlahi davetin, ancak Allah'ın ayetlerine inananlara duyurulabileceği, işte bu (davete icabet edenlerin zaten) müslüman olduklarının bildirildiği , inanmayanlara ise dalaletten vazgeçirip hidayete döndürülemeyeceğinin açıklandığıi . Neml 81

Kıyametin kapacağı (gün) O söz geldiği zaman insanların inanmadıklarını kesin olarak söyleyecek olan bir Dabbe (hayvan)'nın çıkacağının bildirildiği. Neml 82

Allah'ın geceyi dinlenmek, gündüzü de çalışmak için yarattığı. Neml 86

Dağların yerinde donmuş gibi sabit görüldüğü halbuki, o dağların bulutlar gibi hareket ettiğinin açıklandığı. (Dünyanın döndüğüne ve küre şeklinde olduğuna delildir.) Neml 88

Allah'ın Peygamberimiz'e, “Bana yalnız herşeyin sahibi olan Allah'a kulluk etmem ve müslümanlardan olmam emredildi de” diye nidası. Neml 91

 

Şuara

Peygamberimiz'in kendini kıyarcasına (parçalarcasına) iman etmeleri için çaba sarfettiğine dair ve Allah'ın Rasülü'ne teselli ettiği ayet. Şuara 3-4

Yeryüzünde bulunan ve çifter çifter olan bitkilerde Allah'ın kudretine dair işaretlerin bulunduğunun bildirildiği Şuara 7-8

Şuara Suresi Peygamberlerin başlarından geçen kıssaların anlatılarak Hem Rasülüne hem de müslümanlara örneklendirildiği bir suredir. Şuara

Ölçü ve tartının tam yapılarak insanların haklarının yenmemesi emri. Şuara 183

Kur'an'ın daha önceki kitaplarda zikredildiği gibi O apaçık arap diliyle insanları uyaranlardan olması için Cebrail'in Hz. Muhammed'in kalbine indirdiğinin (nufuz ettiğinin) bildirildiği. Şuara 193-196

Kur'an'ı Allah, arapça bilmeyen birine indirseydi kafirlerin yine inanmayacaklarının teyidi. Günahkarların da can yakıcı azabı görmedikçe inanmayacaklarının açıklandığı . 198-202

Allah'ın hiçbir belde halkını bir peygamber ve uyarıcı göndermeden helak etmediğinin bildirildiği. Şuara 208-209

Allah'la birlikte başka tanrıya kulluk edip yalvarılmayacağının yasaklandığı ayet. Şuara 213

Tebliğin önce yakın akrabadan başlanılıp silsile ile diğerlerine devam edileceğinin bildirildiği . Şuara 214-220

Şairlerin vadi vadi dolaşıp yapamayacakları şeyleri söylediklerinin teyidi. Şuara 225-226

 

 

Furkan

Alemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren, göklerin ve yerin hükümranlığı Kendisine ait olan, hiç çocuk edinmeyen, hükümranlığında ortağı bulunmayan, her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mükadderatını tayin eden Allah yücelerin yücesidir diyerek, Yüce Allah'ın kendi vasıflarının tarif edildiği ayet. Furkan 2

Kafirlerin Peygamber'in normal insanlar gibi olmasına itirazları ve yanında bir meleğin olmasını istedikleri, kendisine hazineler verilip rahat içinde yaşaması gerekmezmiydi gibi fikirleri ortaya attıklarının anlatıldığı Yani peygamberimizin olağan üstü olmasını istediklerini bildiren ayet. Furkan 7-8

Allah'la ilerde karşılaşacaklarına inanmayanların, Peygamber'in melek olmasını ve O'nun (Allah'ın) görülmesini istediklerini bildiren ayet. Furkan 21

Meleklerin (insan gözüyle) görüldüğü gün iş işten geçmiş olacağının bildirildiğ i ve O gün onların yaptığı işlerle birlikte toz duman olarak kıyametin kopacağının açıklandığı. Furkan 22 –23

Kıyamet günü gökyüzünün beyaz bulutlar halinde parçalanacağı ve meleklerin bölük bölük yeryüzüne indirileceğinin bildirildiği. Furkan 25

Kıyamet günü insanların şuçu şaytana atacağı ve peygemberlerin de milletlerinin kendilerine uymadıklarını beyan edeceklerinin bildirildiği. Furkan 27-30

Nefsini, heva ve hevesini ilahlaştıranların durumu. Hevasını ilahlaştıranların çoğunun söz dinlemeyeceği ve olayları kavramayacağı ve onların hayvanlar gibi belki onlardan daha (aşağı) sapık olduklarının bildirildiği. Furkan 43-44

Allah'ın Güneş'i kendine delil kıldığı ve sonra o Güneş'i yavaş yavaş kendisine çekip kısalttığının bildirildiği. Furkan 46

İnsanların öğüt almaları için ülkeler arasında yer yer ve türlü türlü yağmur yağdırıldığı buna rağmen insanların çoğunun nankörlükte direndiklerinin (ısrar ettiklerinin) dillendirildiği. Furkan 50

İki denizin birbirine karışmayıp birinde tatlı birinde tuzlu su olduğu ve bu iki deniz arasında görünmez bir engelin bulunduğunun açıklandığı . Furkan 53

Allah'ın insanı sudan yaratıp sonra soy ve hısımlık yapanın (hısımlar halinde ayıranın) O olduğunun bildirildiği. Furkan 54

Göklerin ve yerin ve bunların arasında bulunanların altı (aşamada) devrede yaratıldığının bildirildiği. Gökteki burçları var edenin Allah olduğunun açıklandığı. Furkan 59-61

Rahman'ın gerçek kullarının yeryüzünde tevazu içinde yürüdükleri, bilgisizler kendilerine takıldıkları zaman “selam” deyip geçtikleri (yani onlara muhatap kabul etmediklerinin) bildirildiği. Onların gecelerini kıyam ve secde ederek Rab'lerini şükür ederek geçirdiklerinin açıklandığı. Furkan 63-64

Yine o muttaki kullar (tasattuk ettiklerinde) sarf ettiklerinde ne israf ne de cimri davranmayıp ikisi arasında bir orta yol tuttuklarının bildirildiği . Furkan 67

Ve bu muttaki kulların vasıflarının sayılarak sonunda Allah'ın bu kulların duaları olmasa Rabb'in sizleri niye değer versin de diye Peygamber'ine yapması gerekenleri vahyedip bildirdiği Yani yeryüzünde hayatın devam etmesinin Allah'ın takva sahibi kullarının yaptıkları dualar yüzü suyu hürmetine olduğunun açıklandığı . Furkan 77

 

Nur

Nur Suresi'nin tamamının, Allah'ın hükümlerinin uygulanması için farz kılındığının bildirildiği. Nur 1

Zina eden erkekle zina eden kadına yüz sopa vurulacağı. Nur 2

Zina eden erkek ve kadın ancak zina eden veya putperest bir kadınla evlenmesinin gerektiği. Nur 3

İffetli kadınlara zina isnadında bulunup dört sahit getiremeyenlere 80 sopa vurulacağı. Nur 4

Durumlarını düzeltip tevbe edenlerin bu hükmün dışında tutulacagının bildirildiği. Nur 5

Karı kocanın birbirini zina isnadında bulunup dört şahit getirmeyenlerin dört defa Allah'a şahit tutarak yemin etmeleri ve beşincide Allah'tan lanet istemeleri gerektiğinin bildirildiği. Nur 6-7

İfk Hadisesi'nin anlatılıp, iftira edenlerin ve Hz. Ayşe'ye inanmayanların durumlarının anlatılıp bu iftiradan Allah'ın Hz. Ayşe'ye vahyi ile temize çıkarmasının anlatıldığı. Nur 11-20

İffetli kadınlara zina isnad edenlerin, Allah tarafından dünya ve ahirette lanetlendiklerinin bildirildiği . Nur 23

Evlere, ses ve selam vermeden girilmeyeceğinin bildirildiği. Nur 27

Mümin erkeklerin gözlerini harama dikmeyip, ırzlarını ve mahrem yerlerini korumaları gerektiğinin bildirildiği . Nur 30

Mümin kadınların da iffetlerini koruyup gözleriyle harama bakmalarının yasaklandığı ve kendiliğinden görünen kısımların dışındaki uzuvlarını kendilerine evlenilmesi haram olanların dışındaki kimselere göstermemeleri gerektiği açıklanarak, başlarında bulunan örtülerini yaka ve göğüslerinin üzerlerine indirip örtmelerinin farziyetinin bildirildiği. Nur 31

Evlenemeyen bekarların Allah, lutfuyla kendilerini zenginleştirinceye kadar iffetli kalmaya çalışmalarının emredildiği, dünya menfaatini elde etmek için cariyeleri fuhşa zorlamanın yasaklandığı. Nur 33

Allah'ın göklerin ve yerin nuru olduğunun açıklandığı ve bu nuru Allah'ın içinde kandil bulunan bir fenere benzettiği, bunun nur üstüne bir nur olduğunun ve Allah'ın dilediğine kendi nuruna kavuşturacağının bildirildiği. Nur 35

Nur üstüne nur sahibi olan müminlerin, Yaptıkları ticeret ve alış verişin Allah'a zikretmekten, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymayacağının açıklandığı. Nur 37

Allah'ın nur vermediği kimsenin nurdan nasibnin olmadığının bildirildiği . Nur 40

Allah içinizden iman edip salih emel işleyenlere onlardan öncekileri halef ve hakim kıldığı gibi, onları da yeryüzüne halef ve hakim kılacağına, onlar için beğendiği İslam dinini temelli yerleştireceğine, yaşadıkları korkuları güvene çevireceğine söz verip vaadde bulunmuştur. Çünkü onlar yalnız bana kulluk eder, hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Kafir olanlar ise onlar artık büyük günahkarlardır buyruğunun geçtiği ayet. ( Öneml i) Nur 55

Namazın zekatın ve Peygamber'e itaatin emir olduğunun bildirildiği. Nur 56

Çocukların ve mükellef (ergen) evlatların anne babalarının odalarına nasıl girmeleri gerektiğinin anlatıldığı. Bu yasağın sabah, öğle ve yatsıdan sonraya kapsadığı. Nur 58-59

Evlenme ümidi kalmayan ve hayızdan kesilen (Yani menapoza giren) kadınların dış giysilerini çıkarmalarında bir günahın (sakıncanın) olmadığı, fakat çıkarmamalarının kendileri için daha hayırlı ve iyi olacağının bildiridliği . Nur 60

Bire bir (dikey ve yatay yani; dede, nine-torun, damat-gelin, hala, teyze, amca, dayı-yeğenler, kuzenler ve kardeşler gibi) akrabaların ve dostların evlerinde, izinsiz olarak yemek yemede ve onlarla bir arada veya ayrı ayrı yemede de bir sakıncanın bulunmadığı, ve evlere girilirken selam vererek girmenin güzel olduğunun bildirildiği. Nur 61

 

Müminun

Felaha ve refaha erenlerin, namaz kılan, zekat veren, boş ve anlamsız şeylerden yüz çeviren, eşlerinin dışında iffet ve namuslarını herkesten koruyan, emaneti hiyanet etmeyen, verdikleri sözleri tutan, müminlerin olduğu ve onların vasıflarının sayıldığı, bunların Firdevs cennetine mirasçı olacaklarının bildirildiği ayeti kerimeler. Müminun 1-11

İnsanın çamurun özünden yaratıldığını bildiren, sonra o öz çamuru nutfe halinde sağlam bir yere yerleştirenin Allah olduğu ve nuffenin alaka yapıldığı ve devamla aşamadan aşamaya insan haline getirildiğinin bildirildiği. Müminun 12-14

Allah'ın insanların üstünde yedi sema yarattığının bildirildiği . Müminun 17

Suyun gökten bir ölçü dahilinde indirildiği ve o suyun yerde durup kalmasını sağlayanın Allah olduğunun bildirildiği. Müminun 18

Tur-u Sina'da yetişen ağacın zeytin ağacı olduğu . Müminun 20

Nuh Tufanı'nda insanların imtihan edildiği ve geri kalan nesilden Allah'ın bugünkü nesilleri meydana getirdiğinin bildirildiği . Müminun 30-31

Hiç bir ümmetin Allah tarafından belirlenmiş olan ecelini çabuklaştırmasının (öne almasının) ve ertelemesinin (geriye bırakmasının) mümkün olmadığının bildirildiği . Müminun 43

İnsanların din konusunda ayrı ayrı görüşlere saplanarak bölük pörçük oldukları ve her gurubun kendi fikir ve görüşlerini doğru sanarak sevinip durduklarının bildirildiği . Müminun 53

İyi insanların, Rablerinden korkarak titreyecekleri, Rablerinin ayetlerini inanacakları, Rablerine ortak koşmayacakları, Rablerine döneceklerini bildiklerinden işlerini kalpleri ürpererek yapacakları, bu hasletlere sahip olanların iyi işlerde koşuşacakları ve hayır için yarışacakları bigisi verilip bunu yapanların iyi insan oldukları teyit edilerek vasıflarının sayıldığı ve Allah'ın hiç kimseye gücünün ve imkanının üstünde bir teklif ve sorumluluk yüklemediği bunun Kitap'ta yazılı olduğu ve insanoğlunun kesinlikle haksızlığa uğratılmayacağı açıklanarak, kafirlerin ise bu hususta cehalet içinde olduklarının bildirildiği. Müminun 57-63

Eğer Hakikat onların (nankör insanların) heveslerine göre olsaydı, yer, gök ve bunların arasında bulunanlar, düzensizliğe uğrar bozulup giderdi açıklamasının yapıldığı . Müminun 71

Allah nankörleri acıyıp, başlarındaki sıkıntıyı giderseydi, onlar azgınlıklarını iyice kökleştirerek bocalayıp kalacaklarının açıklandığı. Müminun 75

Allah'ın nankörleri daha önce azaba çarptırdığı ve o nankörlerin yine Rab'lerine boyun eğmeyip niyazda bulunmadıklarının bildirildiği . (Yani biz kimin ne yapacağını biliyoruz atıp sıkmasınlar anlamında.) Müminun 76

Allah'ın yarattığı kullarından inanmayanların başına gelenleri ve gelecekleri, onlara sorular sorarak ne yapacaklarını, yine Allah kendisi cevaplayarak onların buna rağmen ataları olan, önceki nesillerin dediklerini teklayacaklarının bildirildiği. Müminun 77-81

İnsanların, iradeleri dışındaki işleyen düzeni ve gözle görülenleri Allah'ın yarattığını inanmaları (inandıkları) halde, buna rağmen yine aldanıp bazılarının büyüsüne ve yalanlarına kapıldıklarının bildirildiği . Müminun 84-90

Alemde iki tanrı (ilah) olmadığını, eğer iki tanrı olsaydı birbirlerini üstünlük sağlamaya çalışacaklarının ve düzenin bozulacağının bildirildiği Müminun 91

Kötülüğün en iyi bir davranışla (savulması) giderilmesi gerektiği emri. Müminun 96

Allah'la birlikte başka bir tanrı veya ilaha tapan kafirlerin Allah huzurunda mutlaka hesap verip asla kurtuluşa ermeyeceklerinin kat'i teyit edildiği. Müminun 117

 

 

Hacc

İnsanoğlunun kıyameti gördüğünde, kadınların emzirdiği çocuğu unutacağı, hamile kadının çocuğunu düşüreceği, insanların şarhoş olmadıkları halde şorhoş gibi olacakları ve bunun kıyametin dehşetinden kaynaklanacağının bildirildiği. Hacc 2

İnsanlardan bazılarının şeytanın ardına düşerek bilgisizce Allah hakkında tartışmaya gireceklerinin bildirildiği . Hacc 3

İnsanlardan, öldükten sonra tekrar dirilme hususunda şüpheye düşenlere, topraktan yaratılan insanın (ceninin), insan oluncaya kadarki oluşum aşamalarının sayıldığı, ölü olan topraktan insan için nasıl çeşitli nimetler meydana gelmişse aynı şekilde Allah'ın insanı yarattığı gibi ahirette tekrar dirilteceğinin bildirildiği Hacc 5

Bu misallerin, Allah'ın kabirlerden dirilteceğini göstermesi (anlatmak) için verildiğinin bildirildiği.. Hac 6-7

Allah yolundan saptırmak isteyenlerin, büyüklük taslayarak bilmeden Allah hakkında tartışıp durduklarının ve duracaklarının bildirildiği ve böyle olan insanların dünyada rezillik ve ahirette de yakıcı bir azabın beklediğinin açıklandığı. Hac 8-9

Allah'ın yarattığı kullarına karşı hiçbir zaman zulmedici olmadığı. Hacc 10

Allah'ın kıyamet gününde müminler, yahudiler, sabiiler hiristiyanlar, mecusiler ve puta tapanlar arasında bir hüküm vereceğinin bildirildiği. Hacc 17

Mescid-i Haram'da bütün inanan insanların eşit olduğunun bildirildiği, oraya ziyaret ve tavafta yasaklama olmayacagının açıklandığı ve hiçbir şeyi ortak koşmadan Kabe'yi ziyaret ve tavafın Hz. İbrahimden beri devam ettiğinin bildirilip Allah'ın Hz. İbrahim'e O'rada ne şekilde ibadet edileceğini bildirdiği. Hac 25-26

Allah'a ortak koşmadan O'nun birliğini tanıyan hanif müminler olunması hususunda Allah'ın kat'i emrinin verildiği. Hac 31

Kurban kesmenin emredildiği ve onu (kurbanı) rızık olarak Allah'ın insanlara verdiğinin bildirildiği. Hac 34-36

Kurbanların Allah'ın adının anılarak kesilip, o kurbanların ne etlerinin ne de kanlarının Allah'a ulaşmayacağının bildirildiği , Allah'a ulaşacak olanın yalnız ve yalnızca gösterişten uzak, amel ve ibadet olan takvanın ulaşacağının bildirildiği. Hac 37

Kendilerine zulmedenlere karşı müminlere savaş izninin verildiğini bildiren ayet. Hac 39

İnsanların bir kısmı ile diğer bir kısmı savaşmamış olsaydı, manastırlar, havralar, kiliseler ve içinde Allah'ın adının anıldığı mescitlerin yıkılıp gideceğinin bildirildiği Allah'ın dinine yardım edenlere Allah'ın da yardım edeceğinin garanti edildiği. Hacc 40

Allah'ın, iman edenlere yeryüzünde iktidar verdiği taktirde onların namaz kılıp zekat verecekleri ve iyiliği emredip kötülükleri nehyedeceklerinin bildirilip sonunda bütün işlerin yine Allah'a varacağının açıklandığı. Hac 41

Allah'ın, iman etmeleri için insanlara yeryüzüne gezip dolaşmalarını, oralarda düşünen ve ibret alacak, kalpleri ve işitecek kulakları olanlar için eski kavimlerden ibretlik kalıntıların bulunduğunun bildirildiği ve insanlara oralardan ibret alma tavsiyesinin (emrinin) geçtiği, insanoğlunun gözlerinin değil, asıl göğüslerindeki kalplerin kör olduğunun açıklandığı. Hacc 46

Allah katında bir günün, insanların saydığı bin yıl gibi olduğu. Hac 47

Allah'ın ayetlerini, birbirleriyle yarışırcasına koşup bozmaya çalışanların kesinlikle cehennemlik olduklarının açıklandığı. Hacc 51

Allah'ın şeytanın ortaya attığı vesveseyi kalplerinde hastalık olan münafıklarla kalpleri katılaşmış müşriklere bir imtihan vesilesi kılmak için yaptığının açıklandığı ve zalimlerin halktan uzak bir ayrılık içinde olduklarının bildirildiği . Hacc 53

Aynı imtihanın, yani şaytanın vesvesesinin müminleri de imtihan etmek için yapıldığının bildirildiği ve kendilerine ilim verilenlerin bunun şeytandan olduğunu anlayıp daha çok Allah'a sarılmalarını temin etmek maksadıyla yapıldığının vurgulandığı. Hacc 54

Kendisine saldırılana karşı, Allah'ın Ona (o mazluma) misliyle yardım edeceğinin bildirildiği Hacc 60

Her ümmete yerine getirmeleri için gerekli ibadet ve kanunların va'zedildiği onun için öncekilerin, son kitaba tabi olup Peygamberle çekişmeye girmemeleri (bırakmaları) gerektiği emrinin verildiği. Hacc 67

Yerde ve gökte olan ne varsa hepsinin kesinlikle Levh-ı Mahfuz'da yazılı bulunduğunun bildirildiği. Hac 70

Bütün insanların bir araya gelip bir sinek bile yaratamayacakları hususunda, Allah'ın meydan okuduğu ayeti kerime . Dikkat: yüzyılımızda klonlamayla üretilen canlı yine Allah'ın yarattığı genlerle olmaktadır burada kastedilen sineği meydana getiren ana nüve genlerin yaratılmasıdır Hac 73

Allah'ın insanlardan da , meleklerden de elçiler seçme iradesinin kendinde saklı bulunduğunun bildirildiği . Hacc 75

Allah'ın insanların geçmişte ve gelecekte yapacaklarını bildiği, bütün işlerin yine Allah'a döndürüleceği. Hacc 76

Allah'ın müminlere; rükü ve secde ederek kurtuluşa ermeleri için Kendisine kulluk edilmesinin şart olduğunun bildirildiği. Hacc 77

Yine müminlere, Allah yolunda cihad etmeleri emri, Allah'ın müminleri özel olarak seçtiği ve Dinde sizin için bir zorluk kılmamıştır diye talimatı. Daha önceki kitaplarda ve bu Kur'an'da Rasülün size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için size “Müslüman” adını veren O'dur dediği, bundan dolayı namazı kılıp zekatı vermeleri, Allah'a sımsıkı bağlanmalarının gerektiği, Allah'ın ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcı olduğunun bildirildiği Hacc 78

 

Enbiya

Göklerin ve yerin ve bu ikisi arasında yaratılanların Allah kendisine eğlence olsun diye yaratmadığı, Allah eğlence edinmek isteseydi onu şanına uygun daha başka bir şekilde yapardık uyarısı, fakat bunu, daha başka bir şekilde murat etmeyeceğinin (ve mevcut durumun devam edeceğinin) teyidi. Enbiya 16-17

Yerde ve gökte başka tanrılar olsaydı orada düzenin bozulacağının bildirildiği. Enbiya 22

Allah'ın hiçbir zaman sorğulanamayacağının bildirilmesi. Enbiya 23

Meleklerin de şerefli kılınmış birer varlık olduklarının açıklandığı. Enbiya 26

Meleklerin Allah'ın emrinin dışında kendiliklerinden bir iş yapmadıklarının ve aynı zamanda iradelerinin olmadığının teyidi . Enbiya 27

Kafirlerin, göklerin ve yerin (daha önce) birbirine yapışık bir bütün olduğunu ve bütün canlıların sudan meydana geldiğini bildiklerinin buna rağmen inkar ettiklerinin teyidi. Enbiya 30

Dağların yeryüzü sarsılmasın diye sabit olarak konuşlandığının teyidi. Enbiya 31

Gökyüzünün (atmosferle) korunmuş bir tavan kılındığı. Enbiya 32

İnsanların imtihan için iyilik ve kötülükle (sınandığı) mübtela kılındığı, mutlaka her canlının ölümü tadacağının bildirildiği ve dönüşün sonunda yine Allah'a olacağının teyidi. Enbiya 35

İnsanın aceleci bir fıtratta yaratıldığı. Ama Allah'ın aceleci olmadığı. Enbiya 37

Allah'ın bu günkü insanları ve geçmiş atalarını dünya nimetlerinden uzun süre yararlandırdığı, ömürlerini uzun gördüklerinin (zannettiklerinin) bildirildiği şimdi bile arzın her yanından eksilttiğimizi görmüyorlar mı? buna rağmen onlar mı galip gelecekler diye insanlığa meydan okuması ve uyarması. Enbiya 44

Allah'ın kıyamet gününde günahları tartan terazinin doğruluğundan ve hiç kimsenin haksızlığa uğratılmasından bir şüphesinin olmaması gerektiğinin teyit edildiği. Bütün yapılan amellerin ortaya konulacağının bildirildiği. Enbiya 47

Hz. İbrahim'in müşrik ve puta tapanlarla arasında geçen tartışmanın geçtiği. Enbiya 51-73

Allah'ın diğer peygamberlere ait kıssları, Peygamberimiz'e ve insanlara hatırlatıp ona göre davranmalalarını sağlamak için öğüd verdiğini bildirdiği . Enbiya 74-96

Cehennemliklerin durumlarının ve cennetliklerin mükafatlarının anlatıldığı Enbiya 97-103

Göğün kıyamet gününde kitap katlanır gibi yaratıldığı şekilde, tekrar eski haline getirileceği ve bunun Allah'ın kendi üzerine bir vaadi olduğunun bildirildiği. Enbiya 104

Hz. Muhammed (sav)'in Alemlere rahmet olarak gönderildiğinin teyit edildiği Ayet-i Kerime. Enbiya 107

 

Tâhâ

Kur'an'ın yeryüzüne, Peygamberimiz'e, sıkıntı ve meşakkate sokulması için değil Allah'tan sakınıp korkanlara bir öğüt olmak üzere Allah'ın katında peyderpey indirildiğini bildiren ayet . Taha 2-4

Allah'ın Musa (as)'a Firavun'a bile tatlı dil ve yumuşak bir ses tonu ile konuşmasını emrettiği . Taha 44

İsrail oğullarının düşmanlardan kurtarıldığı Tur Dağı'nın sağ yanının kendilerine vaadedildiğinin ve kudret helvası ile bıldırcın etinin indirildiğinin açıklandığı ayet. Taha 80

Allah'tan başka tanrı olmadığının ilanı ve Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığının insanlara bildirildiği. Taha 98

Kıyamette dağların toz duman haline getirilip savrulacağı, dağların yerlerinin dümdüz olacağı, orada ne tümsek ne de çukur olarak bir şeyin görülmeyeceğinin açıklandığı. Taha 105-107

Allah'ın (Rasülüne); Sen onların (müşriklerin) dediklerini sabırla karşıla; güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabb'ini hamt ile tesbih et, gecenin başladığı zamanla gündüzün iki ucunda da ibadet et ki, Rabb!inin rızasını eresin buyruğu ile beş vakit namazın farziyetinin bildirildiği . Taha 130

 

Meryem

Hz. Harun'un Peygamber olarak bildirildiği Meryem 53

Takva sahiplerinin vasıflarının sayıldığı ve onların yerinin adn cennetlerinin olduğunun bildirildiği. Meryem 60-63

Bütün insanların mutlaka cehenneme uğrayacağının bildirildiği , bu hükmün Allah katında kesin olduğunun açıklandığı ve sonra takva sahiplerini Allah'ın oradan alıp kurtaracağının bildirildip zalimlerin diz üstü çökmüş vaziyette bırakılacağının açıklandığı . Meryem 71-72

Ahirette Allah'ın huzuruna her şeyin kul olarak geleceği, Allah'ın alemde ne varsa hesini kuşatıp adaletle tesbit ettiği, ahirette her şeyin hesabın tek tek görüleceğinin bildirildiği yararlı işler yapanlara Rahman'ın gönüllerde bir sevgi yaratacağının bildirildiği . Meryem 93-96

Kur'an'ın inatçı bir milletin uyarılması, takva sahiplerine müjde olması için Peygamberimiz'in kendi dilinde indirilerek kolaylaştırıldığı. Meryem 97

Kehf

Allah çocuk edindi diyenleri uyarmak için kuluna hiç bir eğrilik ve tezat bulunmayan dosdoğru Kitab'ı indirdiğinin bildirildiği. Kefh 4

Allah'ın insanların hangisinin daha iyi iş işleyeceğini deneyelim diye yeryüzünde olan şeyleri, dünyaya ait süs yaptığının bildirildiği . Kehf 7

Ashab- Kehf'in anlatıldığı ayetler Kehf 9-25

Herhangi bir şeye cevap verileceğinde İnşallah demeden yaparım denmemesinin gerektiği. Kehf 23-24

Ashab-ı Kehf'in mağarada üz yüz dokuz yıl kaldığının bildirildiği. Kehf 25

Yerlerde ve göklerde Allah'tan başka bir idarecinin ve ortağının olmadığının bildirildiği . Kehf 26

Allah'ın iman edip iyi amel işleyenin ecrini zayi etmeyeceğinin bildirildiği Kehf 30

Mal (servet) ve oğulların dünya hayatının süsü olduğunun açıklanıp, baki kalacak olanın salih amel olduğunun ve bu iyi amellerin Allah'ın katında daha hayırlı olduğunun bildirildiği. Kehf 46

Ahirette amel defteri ortaya konduğunda, günahkarların küçük büyük hiçbir şeyi eksik bırakılmadan hepsi sayılıp dökülmüş diye şaşırıp kalacakları ve bu (sayılıp dökülenlerin) yaptıklarının karşılığı olduğunun bildirildiği. Kehf 49

Allah'ın, İblis ve soyunu ne göklerin ve yerin, ne de kendilerinin yaratılmasında hazır bulundurmadım dediği, Allah'ın Ben yoldan sapanları, hiç bir işe yardımcı edinmem kararını açıkladığı ayet. Kehf 51

Kur'an'da insanlar için her çeşit misalin verilerek açıklandığı ve buna rağmen insanların en çok yaptığı şeyin tartışma olduğunun bildirildiği . Kehf 54

Müşriklerin zalim olduğunun ve onların kalplerine Kur'an'ı anlamamaları için engeller, kulaklarına da ağırlıkların konulduğu, onlar hidayete çağrılsa bile artık hidayete ermeyeceklerinin bildirildiği. Kehf 57

Ye'cüc, Me'cüc ve Zülkarneyn kıssasının anlatıldığı, vadide demir kütlelerinin üzerine bakır (zivt) eriyiğinin döküldüğünün anlatıldığı. Kehf 96

Amelce en çok ziyana uğrayanların, dünyada çalışmalarının boşa gidip, bunun yanında güzel işler yaptıklarını zannedenlerin olacağının anlatıldığı Kehf103-104