Bakara

Bu Kitap (Kur'an) kendisinde hiç bir şüphe olmayan ve Allah'tan korkanlar ve sakınanlar için yol gösterici bir kılavuz olduğunun açıklandığı . Bakara 2

(Muttakiler); “Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, Allah yolunda kendilerine verilen nimetlerden infak ederler, yine onlar önceki gönderilen kitap ve peygamberlere iman edip ahiret gününe kesin kez inanırlar, işte bunlar Allah'ın hidayeti üzerine olup kurtuluşa erenlerdir” denilerek müminlerin vasıflarının sayıldığı, Bakara 1-5

Allah'ın inkar edenlere hitapla; Onlar uyarılsa da uyarılmasa da iman etmeyecekleri ve yine onların Allah tarafından kalplerinin ve kulaklarının mühürlenip gözlerine perde çekildiği, asıl büyük azabın bu kafirler için olduğunun bildirilerek kafirlerin vasıflarının sayıldığı . Bakara 6-7

8 ila 20. Ayetlere kadar ise; inanmadıkları halde iman etmiş gibi görünen ve müslümanların içinde bulunan ve onların vasıflarının, inananları aldattıkları, yalan söyledikleri, bozguncu oldukları halde “Biz ıslah edicileriz diye itirazda bulundukları, onlara insanların inandığı gibi inanın dendiğinde “beyinsizlerin inandığı gibi mi inanalım” dedikleri, inananların yanında inandık görünüp, şeytanlarıyla başbaşa kaldıklarında biz sizinle beraberiz diye takiyyede bulundukları, Allah'ın onların azıp, sapıtarak dolaşmalarına izin verdiği, bunların doğruyu eğriyi birbirine karıştırdıklarından ticaretlerinin kazançlı olmadığı, bunların durumlarının karanlıkta bulunan sonra orada bir ateş yanınca bütün foyaları meydana çıkarılan kimselere benzediği, yine bunların sağır dilsiz ve körlere benzediği, şimşek çaktığında yıldırımdan gelecek ölüm tehlikesinin korkusuyla kulaklarını tıkayıp kurtulduklarını sanan zavallılar gibi oldukları, işte bu özelliklerin münafıklarda bulunduğunun bildirildiği ayetlerdir. Bakara 8-20

(Allah'ın) Eğer Kur'an'dan şüphe duyuyorsanız ve yardımcılarınızı çağırarak bir benzerini getirebilecekseniz –ki bunu asla yapamayacaksınız- O halde yakıtı insanlar ve taşlar olan (cehennem) ateşinden korkun buyurduğu Orasının kafirler için hazırlandığının, bildirildiği. Bakara 23-24

Hüsrana uğrayanların, Allah'a kesin söz verdikten sonra dönenler, akraba ilişkilerini kesenlerin ve yeryüzünda bozgunculuk çıkaranların olduğunun bildirildiği. Bakara 27

Allah'ın insanları önce ölü halde olduklarını , sonra onlara hayat verdiğini, tekrar öldürülüp tekrar diriltilip sonra da Kendine döndürüleceğini bildirildiği, buna rağmen nasıl oluyor da inkar ediyorsunuz diye insanlara nidada bulunulduğu ayet. Bakara 28

Rabbin meleklere “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” dediği zaman, melekler “Orada fesat çıkaracak, kan dökecek bir kimse mi yaratacaksın?” diye sordukları, (meleklerin cevaben) oysa ki, biz Seni öve öve tesbih ederek yüceltiyoruz . (Buna ne gerek vardı) diye itirazlarının açıklanıp Allah tarafından şüphesiz ki, sizin bilmediklerinizi Ben bilirim cevabının verildiği Bakara 30

Hz. Adem Peygamber'e, yeryüzündeki bütün varlığın isimlerinin öğretildiği ve meleklere iddianızda doğru iseniz bütün bu isimleri sayın denildiği. Bakara 31

Hz. Adem As'nin, meleklere bütün öğretilen isimleri saydığının bildirildiği Bakara 33

Hz. Adem'in cennete konduğu, oradan kendine yasaklanan şeyi, şeytanın telkiniyle yediği, bu nedenle yanlışından dolayı Allah'a tevbe ettiği, Allah'ın tevbesini kabul ettiği, bunun sonucu yine Allah'ın; “Hepiniz cennetten inin. Size benden bir kılavuz gelir ve kim O kılavuzuma uyarsa, onlar korku ve üzüntü duymayacaklardır diye Allah'ın, güvenliklerine (ve sapıtmayacaklarını) garanti ettiğini bildirdiği ayet. (Burada dikkat çekici bir husus; Allah'ın bütün insanlara hitabıdır. Bu ruh halinde veya madde halinde olabilir.) Bakara 38

Ama kılavuzlara (rasül, nebi ve kitaplara) tabi olmayıp Allah'ın ayetlerini yalanlayanların ebedi cehennemlik olacaklarının bildirildiği. Bakara 39

Allah'ın İsrail oğullarıyla sözleşme yaptığı ve onlardan, verilen nimetlere karşılık ahit aldığının bildirildiği. Bakara 40

Yine Allah'ın İsrail oğullarına hitapla; Tevrat'ta bildirilen Rasülü'nün geldiğini ve O'na indirilen Kur'an'a tabi olmalarının istendiğini bildiren ayetler. Bakara 41-45

Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım istenmesi kuralı ve bunun zor olduğu, fakat Allah'a saygılı olanlara bunun zor gelmediğinin bildirildiği. Bakara 45

Yine Allah'ın İsrail oğullarına hitapla: Size verdiğim nimetlerimi ve sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın talimatının geçtiği. Bakara 47

Sözü kendilerine söylenenden başkasıyla değiştirenlerin zalimlerin olduğunun bildirildiği, bu nedenle kötülükleri yüzünden zalimlerin üzerine gökten bir pislik indirildiğinin açıklandığı. Bakara 59

Hz. Musa Peygamber'in Allah'ın emriyle asasını taşa vurarak on iki göz ile su fışkırtma mucizesini gösterdiğinin bildirildiği Bakara 60

İsrail oğullarının Hz. Musa'dan; Allah hıyar, sarmısak, mercimek ve soğan çıkarsın diye istekte bulunduklarının açıklandığı. Bakara 61

Allah'ın Cumartesi gününde azgınlık yapan İsrail oğullarına “Aşağılık maymunlar olun” ferman buyurduğunun bildirildiği . Bakara 65

İsrail oğullarının inananlarla karşılaştıklarında inandık, fakat başbaşa kaldıklarında inanmadıklarını açığa vurduklarının anlatıldığı. 76

Yine Yahudilerden bir gurubun okuma yazma bilmedikleri halde biliyormuş gibi davrandıklarının ve onların bu davranışlarının kuruntu ve kibirden başka bir şey olmadığının açıklandığı. Bakara 78

Yahudilerin, kalplerimiz örtülüdür dediklerinden değil, bilakis inkarları yüzünden Allah tarafından lanetlendiklerinin bildirildiği. Bakara 88

Yeryüzünde yaşamaya en düşkün insanların Yahudilerin, hatta müşriklerden dahi (fazla) düşkün olduklarının bildirildiği . Bakara 96

Kur'an'ın kendinden önceki kitapları doğrulayan, müminler için bir müjde ve hidayet rehberi olduğunun ve Rasülü'nün kalbine Cebrail tarafından Allah'ın izniyle indirilen vahiy olduğunun bildirildiği . Bakara 97

Harut ve Marut adlı meleklerin imtihan için yeryüzüne indirildikleri, o meleklerin insanlara: “Biz imtihan için indirildik sakın bizden sihir öğrenmeyin” dedikleri halde onların (insanların) meleklerden büyü öğrendiklerinin ve bu öğrendikleri büyüyü, karı ve kocanın arasını açmada kullandıklarının açıklandığı . Bakara 102

Ne Ehli Kitap'tan ne de müşriklerden olan kafirlerin (müminlere) Allah'tan bir hayır indirilmesini istemedikleri, halbuki, Allah'ın rahmetini dilediğine vereceğini bildirip, O'nun büyük bir lutuf sahibi olduğunun bildirildiği. 105

Allah'ın zatının ne Doğu'da, ne de Batı'da olduğunun, Allah'ın zatının nereye yönelinirse orada bulunduğunun bildirildiği. 115

Peygamber (Hz. Muhammed) (sav)'in Kur'an ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderildiğinin, O'nun cehennemliklerden sorumlu olmadığının bildirildiği. 119

Yahudilerin ve Hristiyanların, dinlerine tabi olmadıkça onların asla müminlerden razı olmayacaklarının açıklandığı. 120

Hz. İbrahim (as)'ın Allah'a, Mekke'yi güvenilir bir şehir kılması ve bu şehir halkının Allah'a ve ahiret gününe inananlara, ürünlerinden rızıklandır diye duada bulunması ve cevaben; Allah'ın da O'rada inkar edenleri kısa bir müddet faydalandırıp, sonra da onlara cehennem azabını görmek zorunda bırakacağının bildirildiği. Bakara 126

Allah, Hz. İbrahim Peygambere: “İslam ol” dediği zaman, O'nun, “Alemlerin Rabb'ı olan Allah'a boyun eğdim” dediğinin bildirildiği. Bakara 131

Allah'ın Peygamberine: “Allah hakkında bizimle tartışıyor musunuz? Oysa O bizim de Rabb'imizdir sizin de Rabb'inizdir. Bizin yaptıklarımız bize sizin yaptıklarınız size aittir” diye cevap ver buyurduğu . Bakara 139

Peygamberimiz (sav)'in ashabına şahit, ashabın da öteki insanlara şahit olması için Allah'ın bütün müminleri orta bir ümmet yaptığının bildirildiği , kıblenin Peygamber'e uyanlardan gerisin geri dönecekleri belirlemek (imtihan) için Kabe'nin kıble yapıldığının, kıblenin çevrilmesinin doğru yolda olanların dışındakilere ağır geleceğinin bilindiğinin açıklandığı. Bakara 143

Kendilerine kitap verilenlere her türlü delil getirilse yine kıbleye uymayacaklarının bildirildiği, sen de onların kıblesine uyma diye Allah'ın Peygamberi'ne bilgilendirdiği, hatta ehli kitabın birbirlerinin kıblesine bile uymadıklarının açıklandığı. 145

Genelde herkesin yöneldiği bir kıblesinin olduğunun açıklandığı, siz onlara uymayıp hayırlı işlerde yarışın diye Allah'ın müminleri uyardığı, her kim nerede bulunursa bulunsun Allah'ın herkesi bir araya getireceğinin bildirildiği. 148

Namazda yüzün Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Harama çevrilmesinin emir, bunun da zalimlerin, müminlerin aleyhinde kullanacakları bir delilleri olmaması için yapılması gerektiğinin, bundan dolayı Allah'ın “o zalimlerden değil benden korkun ki, size olan nimetimi tamamlayayım siz de hidayete eresiniz” diye Allah'ın kesin buyruğunun bildirildiği. Bakara 150

Allah'ın, içinizden sizi doğru yolu göstermesi için size ayetlerimizi açıklayan peygamber geldi, size bilmediğiniz şeyleri öğretti. O halde artık bundan böyle “Beni anın ki Ben de sizi anayım” “Bana şükredin nankörlük etmeyin” diye emri ilahisinin verildiği. 152

Yine Allah'ın iman edenlere nidada bulunarak; sabrederek ve namaz kılarak Benden yardım isteyin. Muhakkak ki, Allah sabredenlerle beraberdir diye müminlere, duanın yapılma şeklinin bildirildiği. 153

Allah'ın;; hepinizin ilahı bir tek Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O iyiliği ve tüm varlıkları ihata eden (kapsayandır) ve O çok merhametlidir diye Kendi sıfatlarından bazısını bildirdiği. Bakara 163

İnsanlar arasından (bazılarının) Allah'ı ortak koştukları şeyi Allah'ı sever gibi sevdikleri, halbuki, müminlerin Allah sevgisi onların tanrı sevğisinden daha fazla ve üstün olduğunun bildirildiği 165

Kafirlerin ahirette tekrar yeryüzüne dönüp yeniden doğru yolda olmaları için fırsat verilmesini istediklerinin (isteyeceklerinin) bildirildiği 166-167

Allah'ın bütün insanlara hitapla; yeryüzündeki temiz yiyeceklerden yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. O sizin apaçık düşmanınızdır. O kötülüğü, rezaleti ve bilmediğiniz şeyleri söylemenizi ister diye uyardığı . Bakara 168-169

O insanlara, Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır biz atalarımızı ne üzere bulduysak ona uyarız dedikleri, Allah'ın da bütün insanlara düşünmelerini bildirmek maksadıyla; “ Ya atalarınız bir şey anlamamış doğruyu da bulamamış idiyseler” diye uyarıp (siz de onlar gibi düşünmeden yanlışta ısrar mı edeceksiniz ) nidasında bulunduğu . Bakara 170

Allah'ın müminlere, temiz olanlardan yemelerini emretmesi, zaruret halinde kalındığında haddi aşmamak şartıyla onlardan ölmeyecek kadar yemenin bir mahzurunun olmadığının bildirildiği Bakara 173

Kafirlerin ateşe dayanıklı olduklarının bildirildiği . 175

İyiliğin, yüzü doğuya ve batıya çevirmek olmadığı, gerçek iyiliğin iman esaslarında ve islam esaslarında sayılan maddelerin olduğunun ve sözlerini yerine getirenlerin, hastalıkta sıkıntıda ve savaş zamanında sabredenlerin olduğunun bildirildiği. Bakara 177

Kısasın müminlere farz kılındığının ve nasıl olması (uygulanması) gerektiğinin bildirildiği 178

Kısasta hayat olduğunun bildirilerek, bütün akıl sahiplerine uyarıda bulunulduğu. Bakara 279

Ölüm yaklaştığı zaman mal, mülk bırakacakların vasıyet etmesinin, bilhassa takva sahiplerine zaruret olduğu ve onlara farz kılındığının bildirildiği. Bakara 180

Orucun sayılı günler olan (ramazanda) farz olduğunun, hastalıkta yolculukta oruç tutmamanın mübahlığı ve tutamadığı günlerde, tutamadıklarını diğer günlerde tutmasının farz olduğunun, oruca dayanamayacak derecede bulunanların gün sayısınca yoksula bir fidye vermesi gerektiği buna rağmen oruç tutmanın tutmamaktan daha hayırlı olduğunun bildirildiği . Ayrıca bu ayette fidyenin dışında oruçlu iken hayır yapmanın önemi vurgulanmaktadır . Bakara 184

O sayılı günlerde; (oruç tutmanın farz olduğu) O sayılı günlerin, Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayı olduğunun bildirildiği. Kim o aya erişirse o günlerde oruç tutsun diye Allah'ın emri celilesinin bildirilip, tutulmayan günler sayısınca kaza edilmesinin farzıyetinin bildirildiği ayet. Bakara 185

Ramazan gecelerinde eşlerle ilişki (cinsi münasebet) kurmanın sakıncasının olmadığının ve itikafta bulunulduğunda ise kadınlara yaklaşmanın haramlığının bildirildiği. 186

Savaş açanlara karşı savaşmanın önemi ve kaçınılmaz olduğu, savaşlarda da aşırı gidilmemesi gerektiği. 190

Yeryüzünde fitne kalmayıncaya, “Din” sadece Allah'ın oluncaya kadar onlarla şavaşılacağı, vazgeçtikleri taktirde sadece zalimlere düşmanlık yapılacağının bildirildiği. 193

Mekke feth edildiğinde direnen müşriklere karşı Allah'ın emir ve talimatlarının açıklandığı hac ve umrenin nasıl yapılacağının bildirildiği, Hac'da Allah'tan nasib istenmesi sadece dünyalık için değil, hem dünya hem de ahiret için Allah'tan nasip dilenmesi gerektiğinin bildirildiği ayetler 190 200

(İnsanların içinde) iyiliği, hem dünya hem de ahiret için isteyenlerin bulunduğu, böyle duada bulunanların kazandıklarından daha büyük nasiplerinin olacağının açıklandığı. Bakara 201-202

Dost edinilirken çok dikkatli olunması gerektiği, dost gibi görünenlerden bazılarının Allah'ı bile şahit göstererek amansız düşmanlıklarını gizledikleri (gizleyecekleri) , böylelerinin yerinin cehennem olduğunun bildirildiği Bakara 204-206

Ehli Kitap'tan olanların yanlışlıklarının anlatıldığı 213

Allah'ın, inananlara; sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete girmeyeceksiniz uyarısını yaptığı Bakara 214

Şavaşın farz kılındığı, bazen hayırın şer, bazen şer hayır olur ama neyin şer neyin hayır olduğunu kulun bilemeyeceği fakat bunu Allah'ın bildiğinin bildirildiği

Bakara 216

Fitnenin adam öldürmekten beter olduğu , kafirlerin müminleri dinlerinden döndürünceye kadar savaşmak isteyeceklerinin bildirildiği, dinden dönmenin (haramlığı) yasaklandığı. Bakara 217

Şarap ve kumarın büyük günahlardan olduğu, insanlar için bunların bazı yararlarının bulunduğu, ancak ikisinin de günahı (zararı) yararından daha çok bulunduğunun açıklandığı, vermenin (infak etmenin) de ihtiyaç fazlasından olması gerektiğinin açıklandığı. Bakara 219

Kadınların ay hali olduklarında onun bir rahatsızlık olduğu, bu nedenden dolayı bu hal kadınlardan geçinceye kadar cinsel ilişkiden uzak durulması gerektiği, temizlendikten sonra Alah'ın emrettiği şekilde onlara yaklaşılması gerektiğinin bildirildiği, kadınların erkekler için bir tarla gibi olup, temiz olduklarında dilenilen ve istenilen şekilde onlarla ilişkide bulunmanın bir mahzurunun bulunmadığının bildirildiği. Bakara 222-223

Yapılan yeminlerden dolayı, iyilik etmek, kötülüklerden sakınmak, insanların arasını bulmak için engel (dayanak) yapılmaması emri. Yapılması gereken iyilikleri yemin ettiğinden dolayı Allah'a dayanak yapılmayacağı (yani ben yemin ettim, onun için insanların arasını düzeltmeyeceğim gibi ) Kasıtsız yapılan yeminlerden Allah'ın sorumlu tutulmayacağının bildirildiği. Bakara 224-225

Karı koca hakkının bildirildiği, erkeklerin bir derece daha kadınlar üzerinde haklarının bulunduğu. 228

Boşanmanın sadece iki defa olması gerektiği, üçüncüde zorla tutulmaması gerektiğinin bildirildiği, mehirlerin boşanılan kadınlardan alınmaması emri, eşler gönüllü olarak anlaşırlarsa bu kuralın geçersizliğinin bildirildiği. 229

Erkek, üçüncü kez hanımını bosarsa, bu kadın başka bir erkekle evlenip tekrar boşanmadıkça ilk erkeğin boşadığı kadınla evlenmesinin yasaklığı. Bakara 230

Çocuğu annesinin emzirme süresinin iki yıl olduğu, annelerin yiyecek ve giyeceklerinden erkeklerin sorumlu tutulduğunun bildirildiği , ancak gücünün dışında hiç kimseye bir zorlama ve fazla yük (sorumluluk) yüklenmemesi gerektiği, karşılıklı olarak her iki taraf da anlayışlı davranmasının daha mantıklı olduğunun bildirildiği. Çocuğu sütanneye vermenin, meşruluğunun anlatıldığı Bakara 233

Cinsel ilişkide bulunulmadan ve mehir belirlenmeden boşanılmasının bir sakıncası olmadığı mehir olarak da herkes zenginlik ve fakirlik durumuna göre ve örfe uygun olarak faydalanacağı bir şeyin verilmesi gerektiğinin bildirildiği. 236

Namazlara özen gösterilmesi, bilhassa orta namaza dikkat edilmesi ve bu namazları derin bir saygı ile Allah'ı anmak için el bağlanıp divan durulmasının gerekliliği , korku ve endişeli olunduğunda namazların yaya veya binek üzerinde kılınmasına cevaz verildiği Bakara 238-239

Allah'ın ayetinde; “Bana güzel bir borç verecek kim var?” diye sorduğu, borç verene Allah'ın ona verdiğinin karşılığını katlarıyla iade edeceğinin bildirildiği, Allah'ın hem sıkıp daralttığı hem de bol bol nimet vereceğinin ve ancak yine (sonunda) Kendisine döndürüleceğinin bildirildiği. Bakara 245

“Allah insanların (taşkınlıklarını) birbiriyle önlemeseydi yeryüzünün düzeni mutlaka bozulurdu.” Fakat Allah bütün varlıklara karşı çok lutufkardır fermanın açıklandığı. Bakara 251

Ayet'el Kürsi. Yüce Allah; Kendi yarattıklarının O'nun dilediğinin dışında O'nun ilminden bir şey kavrayamayacağının bildirildiği, O'nun kürsüsünün yer, gök her yeri kuşattığının açıklandığı. Bakar 255

Dinde zorlama olmadığının, iman ile küfrün apaçık ortaya çıktığı, kim tağutu reddedip Allah'a iman ederse, kopması imkansız sağlam bir kulpa yapışmış, Allah her şeyi işiten ve bilenin olduğunun açıklandığı . Bakara 256

Allah Rasülüne; altı üstüne getirilmiş bir kasabaya uğrayan kimse hakkında haberin yok mu? diyerek o kimseyi Allah'ın öldürüp, yüz yıl geçtikten sonra dirilttiği ona orada ne kadar kaldın dendiğinde bir gün diye cevap verdiğinin, Allah'ın ise hayır, yüz yıl kaldın, istersen eşeğine, bozulmamış yiyecek ve içeceğine bak dediği. Seni insanlar için ibret kılalım diye böyle yaptık buyruğunun bildirildiği. Bakara 259

İbrahim As'nin ölüleri nasıl diriltiyorsun bana göster dediğinde Allah'ın, yoksa Bana inanmıyor musun? buyurması. Hz. İbrahim'in inanıyorum ama kalbim mutmain olsun dediğinin, bunun neticesinde kuşu parça parça edip tepenin üzerine koyup, kuşun tekrar dirilip, koşarak kendine geleceğinin (geldiğinin) bildirildiği . Bakara 260

Mallarını (servetlerini) Allah yolunda harcayanların durumunun her başakta yüz tane bulunan yedi başak veren bir tohumun durumuna benzetildiğinin vurgulandığı. 261

Mallarını Allah yolunda harcayıp da harcadıklarını onların başlarına kakmayan ve eziyet etmeyenlerin, Allah katında mükafatlarının çok olacağının bildirildiği. Bakara 262

Güzel bir sözün ve bağışlamanın başa kakılan ve eziyet verilerek verilen sadakadan daha hayırlı olduğunun bildirildiği. Bakara 263

Allah'ın iman edenlere hitabıyla verdiklerini gösteriş için vermeyin. Başa kakmayın ve eziyet etmek suretiyle sadakalarınızı boşa çıkarmayın diye tembihinin geçtiği . Bakara 264

Allah'ın iman edenlere; kazandıklarınızın iyisinden ve sizin için yerden çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın buyruğu ve Sizin göz yummadan alamayacağınız adi şeylerden hayır olarak vermeye kalkmayın diye buyruğunun bildirildiği Bakara 267

Allah'ın “hikmeti” dilediğine verdiği, kime hikmet verilmişse ona büyük bir nimet verilmiş olacağının açıklandığı Bu durumu akıl sahiplerinden başkasının anlayıp kavrayamayacağının vurgulandığı. Bakara 269

Sadakaların açıktan veya gizli verilmesinin bir mahzurunun olmadığı, fakat gizlice verilirse bunun daha makbul sayılacağının, bunun da günahları bağışlama vesilesi sayılacağının bildirildiği. Bakara 271

Sadakaların kendilerini (ilim için) Allah yoluna adayıp, yeryüzüne servet edinmek için değil ilim veya cihad için dolaşanlara verilmesi gerektiğinin, onların durumlarını bilmeyenlerin, iffetli davrandıkları için zengin sanıldığının ve onların simalarından tanınacağının ve yine onların yüzsüzlük edip insanlardan bir şey istemediklerinin bildirildiği. Bakara 273

Faiz yiyenlerin mahşerde şeytan çarpmış gibi kalkacaklarının, bunun nedeninin onların faizi ticaret gibi saydıklarından olduğunun, Allah'ın faizi haram, ticareti ise helal kıldığının bildirildiği. Bakara 275

Faiz alanların Allah ve peygamberle savaş açmış sayılacaklarının bildirildiği, tevbe edenlerin ve faizi bırakanların sermayelerinin kendilerine helal sayılacağının açıklandığı . Bakara 279

Yine Allah'ın iman edenlere: Birbirlerine borçlandıkları vakit borclunun borcunu yazdırması, bunun için katip ve iki şahit tutulmasının gerekliliği, erkek şahit bulunmazsa “birbirlerine unuttuklarında hatırlatmaları için” bir erkeğe karşılık iki kadın şahit bulunması gerektiğinin bildirildiği. İster ticaret için ister vadeli borçlanmalarda az olsun çok olsun onu yazmaktan üşenmeyin talimatı, Allah katında en doğru olanın, şahitlik için en sağlam ve şüpheye düşmenizden en uzak olanı olduğunun, alış veriş yaparken de şahit bulundurulması gerekliliğinin bildirildiği Bakara 282

Yerde ve gökte ne varsa Allah'ın olduğunun, insanların içindekileri açıklansa da gizlense de Allah'ın bileceğinin vurgulandığı, bundan hesaba çekileceklerinin, sonunda da Allah'ın dilediğini bağışlayıp dilediğine azap edeceğinin bildirildiği. Bakara 284

Bakara suresinin son ve dua bölümü olan Emenerrasulü. Allah'tan bağışlanma ve dilekte bulunmanın nasıl yapılacağının açıklandığı . Bakara 285-286

 

 

Fatiha Suresi

Rahman ve Rahiym olan Allah'ın adıyla İnananların; Hamd (şükür) alemlerin Rabb'ı olan Allah'a mahsustur. O Rahmandır, Rahıymdir. Din gününün sahibidir. Bundan dolayı, yalnız sana kulluk eder yalnız senden yardım dileriz. Bizi, saparak gazaba uğratmışların yoluna değil, bizi doğru yola ve nimet verdiklerinin yoluna ilet. diye Allah'a dua ve niyazda bulunulması gerektiğinin bildirildiği sure. Fatiha

 

Sadakallahül azıym. Allah doğru söyledi.