A'raf

Allah'ın, Rasülü'ne; (Bu) kendisiyle insanları uyarman, iman edenlere öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır açıklaması. A'raf 1

Allah'ın kendilerine peygamber gönderilen kimseleri ve (yeryüzüne) gönderilen peygamberleri de hesaba çekeceğinin bildirildiği. A'raf 6

O gün tartı haktır. Kimin sevapları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa eren (insanlar) olacağının bildirildiği. 8

Kimin sevap tartıları hafif gelirse, onların da Allah'ın ayetlerini haksızlık etmelerinden dolayı kendilerine ziyana sokanların olduğunun açıklandığı. 10

İnsanların ve Hz. Adem (as)'in yaratılış aşamalarının bildirildiği 11-18

Şeytan'ın Hz. Adem(as)'ı (kandırmasının) saptırmasının anlatıldığı ayetler 19-26

Allah'ın Adem oğullarına Şeytan'ın Hz. Adem'i elbiselerini soyarak avret yerlerinin görünmesini sağladığı ve O'nu cennetten çıkardığı gibi sakın ha sizi de belaya sürüklemesin. Çünkü O şeytanlar sizin göremeyeceğiniz yerden sizi görürler diye tembihi ve şeytanların da inanmayanların dostu yapıldığının bildirildiği. A'raf 27

Allah'ın Rasülü'ne: Onlar bir kötülük yaptıkları zaman biz atalarımızı bu yolda bulduk Allah da bize bunu emretti derler . Sen de onlara Allah asla kötülüğü emretmez diye itirazda bulun tembihi. 28

Ey Adem oğulları! Her mescide gidişinizde güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin için fakat israf etmeyin Allah israf edenleri sevmez nidasının geçtiği ayet. 31

İnsanların ve cinlerin cehenneme girişinde herkesin birbirinden şikayetçi olacağının bildirildiği. 38

Allah'ın ayetlerini kabul etmeyenlerin deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyecekleri benzetmesi 40

Allah'ın hiç kimseye gücünün üstünde bir yük ve sorumluluk yüklemediğinin bildirildiği. A'raf 42

Cennet ve cehennemliklerin arasında A'raf isminde bir perdenin olacağı, A'raf üzerinde herkesi yüzlerinden tanıyan adamların bulunacağının ve cennet ehline; “Selam size” diye hitapta bulunacaklarının bildirildiği. Araf46

A'raf üzerinde bulunan adamların cehennem ehline de ne cemiyetiniz ne de büyüklük taslamanız size bir yarar sağlamadı diye nidada bulunacaklarının açıklandığı. 48

Allah'ın yeri ve göğü altı (aşamada) günde yarattığının ve sonra o arş üzerine hükmünü icra ettiğinin bildirildiği. Yaratmak da emretmek de yalnız Kendisine mahsus olduğunu vurgulayarak insanlara bildirimde bulunduğu. 54

Allah'ın insanlara düşünmelerini önererek, yine o insanları Nuh Kavmi'nden sonra halifeler yaptığını açıklayarak yaratılış itibariyle güç ve kuvvet bakımından üstün kıldığının bildirilip, o halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki, kurtuluşa eresiniz diye yapılan iyiliğin hatırlatıldığı. Araf 69

Allah'ın Semut Kavmi'ni de Ad Kavmi'nden sonra yeryüzüne halifeler yaptığının bildirildiği 74

Allah hangi beldeye bir peygember gönderdiyse oranın halkını kendine yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka kıtlık ve darlıkla sıktığının ve sonra kötülüğün yerine iyilik getirdiğinin bildirildiği. 94-95

Allah'ın Rasülü'ne; geçmişe ait konularda bilgilendirdiğinin hatırlatıldığı. 101

Hz. Musa'ın asasını yere atıp birden ejderha olduğu, elini cebinden çıkarınca bembeyez parlayan bir şey oluverdiğinin anlatıldığı. 107-108

Hz. Musa'nın sihirbazlarla düellosundan galip çıktığı ve sihirbazların “Biz Musa'nın Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabb'ine iman ettik” diye secdeye kapandıklarının bildirildiği. 120-122

Allah'ın Musa'nın Kavmi'ne; tufan, çekirge, kımıl, kurbağa, ve kan göndererek mucizeler ihdas ettiğini, bu mucizelerden sonra azap çökünce: (Firavun ve avanesinin) “Ey Musa! Sana verilen peygamberlik hürmetine bizim için Rabb'ine dua et de üzerimizden bu azabı kaldırsın diye yalvardıkları ve İsrail oğullarını sizinle göndereceğiz diye söz verdiklerinin anlatıldığı, azap, dua gereği bir süre kaldırılınca hemen yeminlerini bozup tekrar sözlerinden vazgeçtiklerinin açıklandığı. 133-135

İsrail oğullarının Hz. Musa'dan tanrı yapmasını istedikleri, Hz. Musa'nın Allah sizi Alemlere üstün kılmışken ben size Allah'tan başka bir tanrı mı? arayayım diye reddinin bildirildiği 138-140

Hz. Musa'nın “kalbim tatmin olsun” diyerek Allah'tan bir nişane istediği, Allah dağa tecelli edince dağın parçalanıp Hz. Musa'nın korkudan bayıldığı, ayıldığında Allah'a tevbe ettiğinin bildirildiği. Araf 143

Bu Tur dağında Hz. Musa'ya levhalar halinde Tevrat'ın kendisine geldiğinin bildirildiği. 145

Bu Tur dağında iken kavminin başında Harun Peygamber olduğu halde Samiri adlı birinin, altından buzağı yapıp tekrar kavminin bu böğüren buzağıya tapmaya başladıklarının anlatıldığı. 148-150

Musa(as) kavminden 70 kişiyi seçip onlar hakkında duada bulunduğu, “İçimizdeki beyinsizlerin işlediği günah yüzünden bizi de mi helak edeceksin?” diye Allah'a yalvardığı ve dua ettiğinin bildirildiği ayet. 155

Allah'ın Rasülü'ne: -Ey İnsanlar! Allah'a ve O'nun ümmi peygamber'ine iman edin.-ki O Allah'a ve O'nun sözlerine iman etmiştir- “O'na tabi olun ki, doğru yolu bulasınız de” diye tembihlediği. Araf 160

Allah'ın Musa'nın kavmi İsrail oğullarına Şu (Kudüs) şehrine yerleşin. Oradan istediğiniz gibi nimetlenin dediği halde, içlerinden zulmeden bazıları sözü kendilerine söylenen sözden başka bir sözle değiştirdiler. Allah'ın, Biz de haksızlık ettiklerinden dolayı üzerlerine gökten bir azap gönderdik” bilgisinin verildiği. Araf 161-162

Allah'ın İsrail oğullarına; kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince onlara: “Aşağılık maymunlar olun!” emri celileyi buyurduk diye bildirdiği. 166

Onları (O israil oğullarını) yeryüzünde fırkalara (cemiyetlere) ayırdık. İçlerinde iyileri de vardı. Bundan aşağıda olanları da vardı. Belki dönerler diye onları iyilik ve kötülüklerle imtihan ettik diye Allah'ın müminleri İsrail oğulları hakkında bilgilendirdiği. 168

Bu imtihandan sonra onların ardından bir takım kötü insanların geldiği ve nasıl olsa bağışlanacağız diye Kitab'a mirasçı oldukları, değersiz dünya malına karşılık O'nu (Tevrat'ı) değiştirdiklerinin anlatıldığı 169

Allah'ın Adem oğullarının bellerinden zürriyetlerine alarak (ruhlarına) “Ben sizin Rabbiniz değil miyim” Onlar da: “Evet sen bizim Rabbimizsin ” diye tastik ettirerek ahit aldığı, bunu da (bu ahdin) kıyamette bizim bundan haberimiz yoktu demesinler diye yapıldığının bildirildiği , 172

Yahut: “Daha önce babalarımız Allah'a ortak koşmuş, biz onlardan sonra gelen nesiliz. Şimdi o batılı işleyen babalarımızın yüzünden bizi helek mı edeceksin diye itirazlarını önlemek için bu şözleşmenin yapıldığının bildirildiği Araf 173

Allah'ın yemin ederek, insanları ve cinlerin birçoğunu cehennem için yarattığını bildirdiği, onların kalpleri vardır anlamazlar, gözleri vardır görmezler, kulakları vardır işitmezler, onlar hayvan gibidirler hatta daha da sapıktırlar asıl gafillerin bunlar olduğunun açıklandığı ayet. Araf 179

Allah'ın yarattıklarından öyle bir ümmet vardır ki, hakka iletirler (yöneltirler) ve hak ile adalet yaparlar diye müminlerin vasıflarının bildirildiği. 181

Allah tarafından: (-Ey Rasülüm müşriklere), “Ben ancak inanan bir topluluk için bir uyarıcı ve bir müjdeciyim” demesinin istendiği. 188

Allah'ın, “Sizi bir tek nefisten (Adem'den) yaratan, O'ndan(Adem'den) de gönlü ısınsın diye, eşini (Havvayı) yaratan O'dur. Onlardan da insanlık zürriyetinin çoğalacağı bir çocuk yaratıp, Adem ve Eşi (Havva)'nın dua ettiklerinin” bildirldiği. Araf 189

Allah'ın Rasülü'ne; boğışlayıcı olmasını, iyiliği emredip cahillerden yüz çevirmesini tembihlediği. 199

Kur'an okunduğu zaman dinlenip ve susulacağının ve bundan dolayı Allah'ın merhamet edeceğinin emredildiği . Araf 204

 

En'am

İnsanın çamurdan yaratıldığının bildirildiği ve ona kıyamete kadar muayyen bir ecelin takdir edildiği, böyle iken hala şüphelenmenin yanlışlığının vurgulandığı. En'am 2

Kur'an kağıda yazılı bir kitap olarak indirilseydi bile, yine bu büyüden başka bir şey değildir diye Peygamberimiz'e itiraz edileceğinin açıklandığı. En'am 7

O'na bir melek indirmeli değil miydi diye söyleniyorlar. Eğer biz uyarıcı olarak bir melek indirseydik elbette iş bitirilmiş (kıyamet) kopmuş olurdu diye Allah'ın müşrikleri uyardığı, Peygamber bir melek olsaydı bile o yine insan şeklinde olur. Bu nedenle düşmekte oldukları kuşkularına, yine düşerlerdi. (düşürürdük) açıklamasının yapıldığı. Enam 8-9

Allah'ın insanlara merhamet etmeyi Kendine farz kıldığının bildirildiği. 12

Allah'ın, Rasülüne: Bana teslim olanların ilki olmam emredildi de diye tembihi 14

Onlardan bazıları Kur'an okurken dinlerler. Biz onların anlamalarını engel için perde ve kulaklarına da ağırlık verdik. Onlar her türlü mucizeyi görseler bile yine de inanmazlar diye Allah'ın Rasülüne tesellide bulunduğu . 25

Esasen onlar seni yalanlamıyorlar, fakat o zalimler bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. İnkarın manasının, bilineni red etmek olduğunu teyitleyen ayet. 33

Allah'ın inanmayanlara ölülere benzettiği ayet. 36

Yeryüzünde her şeyin bir cemiyet (kavim) halinde yaşadığına delalet eden ayet. 38

Darlık, yokluk ve fakirliğin Allah'a imanı tetikleyeceğinin bildirildiği ayetler 42-43

Peygamberlerin görevinin, sadece uyarıcı ve korkutuculuk olduğunu bildiren ayet. 48

Görenle, körün bir olmadığının kıyaslanması. Bir olmadığına göre biraz düşünmüyor musunuz diye Allah'ın Kendine iman edilmesine gerektiğine dikkat çekmesi. 50

Allah'ın Peygamberine; yalnızca Rab'lerinin huzurunda toplanacaklarından korkanlara uyarması gerektiği emri ve onların Allah'tan başka dostu ve şefaatçısı yoktur mesajının verildiği. 51

Ölümün; gece ve gündüzle kıyaslanıp insanların uyarılıp düşünmeleri gerektiğinin bildirildiği ve sonunda yine Allah'a dönüleceğinin garanti edildiği. 60

Azrail'in can alma görevini yerine getirdikten sonra ölenlerin mevlaları olan Allah'a geri iade edileceğinin bildirildiği. Enam 62

Kur'an'ın kentlerin anası olan (mekke) ve çevresindekileri uyarması, kendinden önceki kitapları doğrulayan bir Kitap olduğunun bildirildiği ve ahirete inananların bu Kitab'a da inanacağının bildirildip, o inananların namazlarını da devam edeceklerinin teyit edildiği . 92

Bana da vahiy geldi. Ve ben de Allah'ın indirdiği şeyin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kimsenin olmayacağının açıklandığı. Not: Bu ayet Peygamberimiz'e vahiy katipliği yaparken ayetteki sözleri söyleyen bir sahsın üzerine nazil olmuştur . 93

Allah'ın kıyamet gününde yaratmaya “bir”den başladığı gibi yine teker teker yaratacağının ve Kendi huzuruna öyle getirileceğinin bildirildiği. 94

Cinlerin Allah'ın ortakları olmadığı, Allah'ın oğul ve kızlarının bulunmadığı insanların bu sıfatları Allah'a nisbet ettiklerinin açıklandığı, Allah'ın da bunlardan münezzeh olduğunun bildirildiği ayet. 100

Allah'ın Kendisi tarafından bütün insanlara Hakikati idrak etme kabiliyetini verdiği, bundan sonra kim hakkı görürse kendi yararına (lehine), kim de hakkı görmekten (uzaksa) körse, zararının kendi aleyhine olduğunun bildirilerek, özgür iradenin insanın kendinde olduğunun bildirildiği ayetler. Enam 102-107

Allah'ın inananlara; müşriklerin tapmış oldukları şeyleri sövmeyin ki, onlar da aşırı gidip Allah'a sövmesinler diye tembihlediği ayet. Enam 108

Kafirlere her türlü mucizeler gösterilseydi Allah dilemedikçe yine onlar inanmazlardı fermanı. 111

Allah'ın; Rabb'inin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirebilecek hiç bir kimsenin olmayacağının garanti edildiği. Enam 115

Yeryüzündeki insanların çoğunluğuna uyulduğu taktirde onların insanı sapıttıracağının bildirildiği . Yani çoğunluğun hak sebebi olamayacağının açıklandığı . En'am 116

Çaresiz kalındığında yemek zorunda kalınanların (istisnaların) dışında haram kılınan şeyler açıklanmışken, üzerine Allah'ın adı anılanlardan neden yemeyesiniz diyerek Allah'ın haramların dışında herşeyi müminlere helal kıldığını bildirdiği ayet. 119

Her kentin şuçlularının oranın ileri gelenlerinin olduğunun açıklanarak onların (ileri gelen elitlerin) kendilerinden başkasını hile yapmayıp, kendi kendilerini aldattıklarının bildirildiği. 123

Allah'a inananların; gönlünün yine Allah'a inanmaya açık olanların olduğunun bildirildiği. İnananların gönlünde bir ferahlık, inanmayanların gönlünde bir daralama olacağının açıklandığı. 125

Allah'ın öğüt alan (ders alan) bir kavim için ayetlerini tafsilatlı (ayrıntılı) bir şekilde açıkladığının bildirildiği. 126

Zalimin dostunun yine zalimlerin olduğunun bildirildiği. 129

Allah bir ülke halkını, uyarıcısız olmadan helak edici olmadığını bildirip, herkesin yaptığı işlere göre derecelendirip sorumlu tuttuğunu bildirdiği. 131-132

İnsanların vaad edilen kıyameti asla önleyemeyeceğinin bildirildiği. 134

Müşriklerin kendi tapmış oldukları putlara, Allah'ın yarattığı hayvan ve ekinlerden bir pay ayırdıklarının bundan dolayı sistemin başındakilerin Hz. Muhammed'e karşı çıkma sebeplerinin bu rantlarının elden gideceğinden korktuklarının delili olan ayet. 136

Hiç bir bilgiye dayanmadan beyinsizce çocuklarını katledenler ve Allah'ın onlara rızık olarak verdiği şeyleri, Allah'a iftira ederek haram sayanların ziyana uğrayacaklarının bildirildiği 140

Allah'ın (ilk olarak) koyun ve keçiden sekiz çift yarattığının deveden ve sığırdan da ikişer çift yarattığının bildirildiği 144

Peygamberimiz'e Allah'ın leş, akıtılmış kan, domuz ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın dışında yasaklanmış bir şey bulamıyorum de diye tembihlediği ve zaruret halinde bu yasaklardan da yenebileceğinin bildirildiği ayet. Enam 145

Allah'ın yahudilere önce iç yağını haram kıldığının bildirildiği. 146

Allah'ın Rasülü'ne; yahudilere ve insanlığa karşı neyi haram kıldığını açıklamasını emrettiği şeyler: “Ona hiç bir şeyi ortak koşmayın, ana babaya iyilikte bulunun, fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin, fuhşun açığını da gizlisine de yaklaşmayın. Ve Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere kıymayın. Yetimin malına yaklaşmayın, ölçü ve tartıda adaleti gözetin. -ki Allah herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükler- Konuştuğunuz zaman yalan söylemeyip akrabanız da olsa adaleti gözetin. Bir de Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte size emredilenler bunlardır de” diye tembihlediği. Yani faizin dışındaki büyük günahların –ki faiz henüz haram kılınmamıştı- sayıldığı ayet. Enam 151

Allah'ın insanlara merhamet etmesi için; Kur'an'ın hükümlerinin uyulmasının şart olduğunun bildirildiği. Enam 155

Dinlerini parça parça edip fırkalara bölünenlere gelince, artık senin onlarla bir ilişkin kalmamıştır. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. (O gün yahudiler için söylenmiş olan bu ayet ne yazık ki, bu gün tersine dönmüş olarak hükümleri müslümanlara hitap etmektedir. Allah sonumuzu hayreylesin.) buyruğu Enam 159

Allah'ın iyiliklere on kat vereceğini, kötülüklere de misliyle cezalandıracağının garanti edildiği. 160

Allah'ın insanları yeryüzünün halifeleri yaptığı, ihsan edilen nimetlerle, imtihan etmek için (insanları) birbirlerinden yüksek dereceler (Farklılıklar) verdiğinin açıklandığı ayet. Enam 165

 

Maide

(Yine Allah'ın kesin olarak yasakladığı): Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilmiş, boğulmuş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş, -canlı iken yetişilip kesilenlerin dışında- yırtıcı hayvanlar tarafından yenmiş ve dikili taşlar üzerine boğazlanmış hayvanlar ile fal okları ile kısmet aramanız haram kılınmıştır. Bunları yapmak yoldan çıkmaktır. Kafirlerden korkmayın, Benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım. Din olarak İslamı beğendim (seçtim ) diye Allah'ın insanlığa nidada bulunduğu ayet. Maide 3

Bugün sizin için temiz olan nimetler helal kılınmıştır. Kendinden önce kitap verilenle karşılıklı yeme içmenin helal olduğu ve mümin kadınlar ile yahudi ve hiristiyan kadınların mümin erkeklere helal kılındığının bildirildiği. Maide 5

Namaza kalkılıp onun için abdest alınacağı zaman Yüzlerin, dirseklere kadar ellerin, topuklara kadar ayakların yıkanacağı, başın mesh edileceği su bulunmadığında yüzler ve ellerin temiz bir toprakla mesh yapılarak teyemmüm gerektiğinin bildirildiği ayet . 6

İnsanların ve müminlerin “işittik ve itaat ettik” diyerek ve Allah'ın, Allah'la yapmış olduğunuz ahdinizi hatırlayarak hareket edin diye uyarıldığı. 7

Allah'ın müminlere; sizin başka kavme olan kininiz adaletli davranmanıza engel olmasın ve adaleti mutlaka gözetin uyarısı. Maide 8

Aynı şekilde Allah'ın İsrail oğularından almış olduğu ahit gibi müminlerden de ahit aldığının bildirildiği , fakat onların (İsrail oğullarının) ahitlerini bozdukları için Allah tarafından lanetlenip kalplerinin katılaştırıldığı, yine onların çok azı müstesna daima hainlik yapacaklarının bildirildiği, buna rağmen onların yine affedilmesi gerektiğinin açıklandığı, çünkü Allah'ın affedip iyilik yapanları seveceğinin bildirildiği. Maide 12-13

Meryem oğlu İsa'ya da “Mesih” diyenlerin kafir olduklarının teyit edildiği. 17

Yahudiler ve hiristiyanların “Biz Allah'ın oğulları ve dostlarıyız” dediklerinin bildirilerek, o halde Allah sizi niçin azap ediyor diye soru sorulduğu ve onların; “Bize ne bir uyarıcı ne bir mücdeci geldi” demeyesiniz diye gerçekleri açıklamak üzere “Elçimiz size geldi” diye Allah'ın hatırlatmada bulunduğu. Maide 18-19

İsrail oğullarının (Hz. Musa'ya): Sen ve Rabb'in gidin savaşın. Doğrusu biz burada oturacağız diye itiraz ettiklerinin açıklandiğı. 24

Hz. Musa ile Kavmi'nin arasının açıldığının bildirildiği 25-26

Hz. Adem'in oğullarının durumunun anlatıldığı, Harut'un Marut'u öldürdüğünün bildirildiği, fakat Harut'un kargadan örnek alarak pişman olup onu gömdüğünün açıklandığı. 27-31

Allah'ın İsrail oğullarına, yeryüzünde fesat çıkarmak gibi bir haklı gerekçeye dayanmadan kim bir insanı öldürürse bütün insanlığı, kim de bir kimseyi yaşatırsa bütün insanlara hayat vermiş gibi olur talimatına rağmen, onların çoğunun yeryüzünde taşkınlık göstermekte olduklarının bildirildiği. Maide 32

Allah ve Peygamberi'yle savaşanların ve yeryüzünde fesat çıkaranların cezasının nasıl olması gerektiğinin bildirildiği, bunun onlar için bir rezillik olduğunun, buna rağmen böyle kişiler tevbe ederlerse onların bu cezaya çarptırılmaması gerektiğinin bildirildiği . 33-34

Hırsızlık yapanların ellerinin kesilmesi gerektiğinin bildirildiği. 38

Allah'ın insanlardan değil Benden korkun! Ayetlerimizi az bil bedel ile değiştirip satmayın talimatı ve Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenlerin kafirlerin, zalimlerin ve fasıkların ta kendilerinin olduğunun bildirildiği. 44-47

Yahudileri ve hiristiyanları, müminlerin dost edinmesinin yasaklığı, onlarla dost olanların da onlardan olduğunun bildirildiği. Maide 51

Onların şerrinden korkarak bazı kalplerinde hastalık olanların takiyye yaptıklarını görürsün, olur ki, Allah katından bir fetih ve emir getirir de içlerinde gizlediklerinden pişman olurlar bilgilendirmesi. 52

Allah dininden dönen müminlerin yerine, başka bir kavim getireceğinin bildirilip onların müminlere karşı alçak gönüllü kafirlere karşı çok güçlü olacakları ve onların Allah yolunda cihad edecekleri gibi hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmayacaklarının açıklandığı . 54

Müminlerin dostunun Allah, Peygamber ve Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan ve zakatı veren müminlerin olduğunun bildirildiği Maide 55

Allah katındaki cezanın en kötüsünün : Allah'ın lanet ettiği, gazaba uğrattığı, aralarından maymunlar, domuzlar ve tağuta tapanlar çıkardığı kimselerdir açıklamasının yapıldığı. Maide 60

Yahudilerin; Allah'ın eli bağlıdır ve cimridir dediklerinden dolayı, ellerinin bağlanıp lanetlendiklerinin bildirildiği ve onların (yahudilerin) aralarını kıyamete kadar sürecek olan kin ve düşmanlığın sokulduğunun bildirildiği ve onların sürekli yeryüzünde fesat çıkarmak için koşacaklarının açıklandığı. Maide 64

Yine yahudilerin içinde ılımlı bir gurubun bulunduğu fakat çoğunun kötü işler yaptıklarının açıklandığı. Maide 66

Allah tarafından: İman edenler, yahudiler, sabiiler, ve hiristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününü iman edip yararlı işler yaparlarsa onlar için bir korkunun olmadığının ve üzülmeyeceklerinin kesin olarak belirtildiği. 69

Meryem oğlu İsa'ya Mesih diyenlerin ve Allah üçün üçüncüsüdür diyenlerin kesinlikle kafir olduklarının teyit edildiği. 72-73

İsrail oğullarından kafir olanların, Hem Hz. Davud'un hem Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanet edildiklerinin bildirildiği. 78

Allah tarafından; onlardan (israil oğullarından) bir kısmının kafirlere yardaklık ettiklerinin bildirildiği ve onlar gerçekten iman etmiş olsalardı kafirleri dost edinmezlerdi bilgisinin verildiği. 80-81

Ant olsun ki, insanlar arasında iman edenlerin en azılı düşmanı olarak yahudileri ve Allah'a şirk koşanları göreceksin. Sevgi bakımından en yakın olarak da “Biz hiristiyanlarız “ diyenleri bulacaksın. Bunun sebebinin onların içinde bilginlerin ve rahiplerin bulunması ve onların kibirlenmemeleridir buyruğunun geçtiği. Maide 82

Bilerek değil de kasıtsız olarak yapılan yeminlerden Allah'ın müminleri sorumlu tutmayacağı, kasıtlı olursa; bunun keffaretinin on fakiri doyurmak, bir köle azat etmek veya üç gün oruç tutma gerekliliğinin açıklandığı. Maide 89

Şarab'ın kumarın dikili putların ve fal oklarının şeytandan birer pislik olduğunun bildirilip bunlardan sakınılması gerektiğinin açıklandığı. 90

Yukarıda 90. Ayette sayılan bu özelliklerin müminler arasına kin sokmak, Allah'a anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak için şeytandan olduğunun ve bunları bıraktığınızı söz veriyor musunuz diye Allah'ın nidasının geçtiği ayet. 91

Denizlerde avlanmanın meşru ve orada bulunan nimetlerin helal olduğunun bildirildiği ayet. 96

Allah'ın iman edenlere; açıklandığı taktirde hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın talimatı. 101

Aynı şekilde sizden önce bir kavmin, sormasından dolayı (açıklanan hüküm) onların hoşuna gitmediği için kafir olduklarının Allah tarafından bildirildiği. 102

Onlara “Allah'ın indirdiği Kitab'a ve Peygambere gelin” denildiğinde Atalarımızın üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Ya ataları bir şey bilmiyorlar ve doğru yol üzerinde bulunmuyorlar ise de mi? (diye Allah'ın insanlara; ataları tarafından verilen bilgilerin sorğulanması gerektiğini dikkat çekmesi.) Maide 104

Ey iman Edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olduğunuz sürece sapıtan kimse size zarar veremez ve hepinizin dönüşü Allah'adır talimatının ve garantisinin verildiği. 105

Ölüm geldiği zaman iki adil kimsenin huzurunda vasiyet edilmesinin bildirildiği. 106

Hz. İsa'nın mucizelerinin anlatıldığı ve gökten sofra (maidenin) indirildiğinin ve O'nun duasının geçtiği ayetler. Maide110-119

 

Nisa

Allah'ın bütün insanlığa: Sizi bir tek candan yaratan, ondan da eşini yaratan ve bu ikisinden pek çok erkek ve kadın türetip yayan, Rabb'inize karşı gelmekten sakının. Adına ant vererek birbirinize karşı dilekte bulunduğunuzu (yerine getirin) Allah'ın ve akrabanın haklarını gözetmemekten de sakının. Şüphe yok ki, Allah üzerinizde gözetleyicidir buyruğunun geçtiği. Nisa 1

Yetim kızların haklarını gözetemeyeceğinizden korkarsanız hoşunuza giden kadınlardan iki, üç veya dört kadınla evlenin. Eğer bunlar arasında adaleti gözetemeyeceğinizden korkarsanız, sadece biriyle veya sadece cariyenizle yetinin. Ayeti. Nisa 3

Mirasta erkeklere bir pay olduğu gibi yakın akrabalara ve gücü yetmez çocuklara da bir pay ayrılmasının meşru olduğunun belirtildiği Nisa 7-9

Ölenin yaptığı vasiyet yerine getirildikten ve borcu ödendikten sonra erkeğe iki kadın payının, verilmesi gerektiği. Nisa 11

Mirasla ilgili ayetler ve Allah'ın bu hükümleri (farz kıldığının) tavsiye ettiğinin bildirildiği Nisa 11-12

Kadınlarınızdan zina edenlere karşı dört şahit getirin. Eğer dört şahit bulunursa bu kadınları ölüm gelinceye ve onlar için Allah bir yol açıncaya kadar evlerde tutun ayeti. Nisa 15

Ey İnananlar! Kadınlara zorla mirasçı olmayın. (onların mirasına el koymayın) Fuhuş yaptığı delillendirilmediği müddetçe verdiğiniz mehirleri almak için onları sıkıştırmayın. Onlarla güzel geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız bilin ki, hoşlanmadığınız bir şeyde (kadında) Allah bir çok hayır yaratmış olabilir tavsiyesinin verildiği. 19

Savaşlarda sahip olunan cariyeler dışında evli kadınla evlenmenin yasaklığı. Nisa 24

İnsanın fıtri olarak doğuştan şehvete karşı zayıf yaratıldığının bildirildiği 27-28

Büyük günahlardan kaçınıldığı taktirde Allah'ın küçük günahları affedeceğinin bildirildiği. 31

Kadın ve erkekler için: Allah'ın birbirinize (insanlar arasında) üstün kıldığı şeylere özenmeyin emrinin geçtiği, erkek ve kadınlar için herkesin kazandığından kendilerine paylarının bulunduğunun vurgulandığı. 32

Erkeklerin, kadınların gözetleyicisi (yöneticisi) ve koruyucusu olduğunun kadınların erkeklerin mallarını korumakla yükümlü bulunduklarının, yükümlülüklerini yerine getirmeyip itaatsizlik etmeleri devam ettiğinde kadınlara önce öğüt, sonra yatak ayırma ve hala (gerekli olan görevlerini yerine getirme hususunda) sorumsuz davranmaları devam ederse onları dövün. Artık itaat edelerse başka yol aramayın diye Allah'ın buyruğu. Nisa 34

Karı kocanın arası açılırsa, erkek ve kadın tarafından birer şahit bulundurmak üzere onların aralarının düzeltilmesi gerektiğinin vurgulandığı. 35

Allah'a kulluk edilmesi, O'na ortak koşulmaması gerektiğinin, anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya ve hizmetçilere iyilik edilmesinin gerekliliği ve öğünüp böbürlenmenin yasaklığının bildirildiği . Nisa 36

Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde gösteriş için mallarını sarf edip harcayanlara Allah'ın sevmediği, onların arkadaşlarının şeytan olduğunun bildirildiği. Nisa 38

Ey iman edenler siz şarhoşken ve ne dediğinizi bilene kadar cünüpken de –yolcu olan müstesna- gusledene kadar namaza yaklaşmayın talimatı. Su bulunmassa teyemmüm edileceğinin bildirildiği. Nisa 43

Allah kendine ortak koşanı bağışlamayacağı, bunun ötesine (dışında) dilediğini bağışlayacağının bildirildiği . Nisa 48

Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanlar, (Yahudi veya munafıkların) kafirler müminlerden iyidir dedikleri, bundan dolayı onların lanetlendiklerinin bildirildiği . Nisa 51-52

Allah'ın emanetleri ehline verme talimatı ve insanlar arasında hükmedileceği zaman adaletle hükmedilmesi emrinin verildiği. Nisa 58

İman edenlere; Allah'a, Rasülüne ve kendilerinden olan idarecilere itaat etmeleri emrinin verildiği. Nisa 59

Allah'ın, münafıklar için inandık dedikleri halde Rasülü'nün önünde değil de tağutların (yani Allah adına hüküm koyanların) önünde yargılanmak istediklerinin bildirildiği . Nisa 60

Allah'a ve Peygamberine itaat edenlerin, yine Allah'ın kendilerine nimet verdiği, Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve iyilerle beraber olacaklarının bildirildiği. 69

Müminlerden savaş isteyenlerden, savaş farz kılınınca savaştan korkmaya başladıklarının bildirildiği . 77

Güzel bir işte aracılık edene, ondan bir pay, kötü işe aracılık edene de ondan bir payın olduğunun ve Allah'ın her şeyin karşılığını verdiğinin bildirildiği. 85

Selam verildiğinde, ya aynısıyla ya da en güzeliyle mukabele edilmesinin gerekli olduğunun bildirildiği. 86

Allah tarafından müminlere: Size karşı (düşmanlarınız) savaş açarlar veya sizden uzak durmazlar ve barış teklif etmezler ve sizden el çekmezlerse, onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürme talimatının verildiği. 91

Yanlışlık hali dışında bir müminin, diğer bir mümini öldürmesinin asla meşru olmadığının bildirildiği. Yanlışlık olduğunda ise, ya diyet ödemesi ya mümin bir köleyi azat etmesi veya tevbesi kabul olması için iki ay oruç tutması gerektiği, kasten öldürenin de cezasının ebedi olarak cehennem olduğunun ve lanetlendiğinin bildirildiği . Nisa 92-93

Kişinin beyanının asıl olduğunun bildirilerek ben müminim diyene, sen mümin değilsin diye zanda bulunmanın yanlışlığının dikkat çekildiği. Nisa 94

Allah yolunda hicret edenlere; Allah'ın yeryüzünde bir çok bereketli yer ve genişlik bulacağının (bulduracağının) bildirildiği. 100

Yeryüzünde sefere çıkıldığında kafirlerin bir fenalık yapmasından korkulursa namazın kısaltılmasında bir günahın olmadığının bildirildiği . Nisa 101

Savaşta namazın nasıl kılınması gerektiğinin açıklandığı. 102

Şavaşta namazı kıldıktan sonra da ayakta, orurarak veya yan yatarak Allah'a zikredilmesinin gerekli kılındığı (meşruluğu), emniyete kavuşulunca namazın tam kılınmasının ve inananlara namazın belirli vakitlerde farz olduğunun zikredildiği ayet. Nisa 103

Allah o şeytana lanet etti. Ve o da: "Elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım, ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar , onlara emredeceğim de Allah'ın yaratışını değiştirecekler " dedi. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, şüphesiz o, apaçık bir ziyana uğramış olur. Nisa 119

İbrahim'in dinini uyanların hanifler olduğu ve Onun dinine uyanların iyiler ve Allah'ın İbrahim'i dost edindiğinin bildirildiği. 125

Gökte ve yerde ne varsa hepsinin Allah'ın olduğunun ve O'nun her şeyi kuşattığının bildirildiği. 126

Allah'ın bütün insanlara hitapla; dilerse sizi yok eder, sizin yerinize başkalarını getirir dediği ve bunu da gücünün yettiğinin bildirildiği. 133

Şahitlikte müminlerin en yakını bile olsa doğruyu söylemeleri ve adaletli davranmaları emri. Nisa 135

İman esaslarının Allah'a, Peygambere, kitaplara, meleklere, ve ahiret gününe inanma olarak belirlendiğini bildiren Ayet'i Kerime ve bunları inkar edenlerin sapıklığa düşmüş olduklarının bildirildiği. 136

İnsanın yaptıklarından dolayı bir tevbe, bir inkar, bir tevbe (pişmanlık), bir inkar gibi tevbeyi (pişmanlığı) de yalama haline getirenlerin bağışlanmayacağına dair. Nisa 137

Allah'ın ayetlerinin inkar ve alaya alındığı bir toplumda, onlar bundan vazgeçinceye kadar orada oturulmaması gerektiği ve yoksa orada oturanların da onlar gibi olacağının (kabul edileceğinin) bildirildiği . Nisa 140

Münafıkların Allah'a aldatmaya çalıştıkları, ne yazıkki, (kesinlikle) Allah'a aldatamayacaklarının bildirildiği ve onların namazlarını gösteriş için kıldıklarının açıklandığı. 142

Müminlerin, müminleri bırakıp kafirlere dost edinmemeleri ve hakkınızda (yanlış yaptığınıza dair) Allah'a apaçık bir delil vermeyin diye Allah'ın müminleri uyarması. 144

Münafıkların cehennemin en alt kısmında olacaklarının açıklandığı 145

Allah'ın, zulm görenin (mazlum olanın) dışında kötü (yanlış) söz söylemesinden hoşlanmayacağının bildirildiği 148

Allah'a inkar edenlerin vasıflarının sayılarak; Allah'ı ve peygamberini inkar, Allah'a Rasülü arasını ayırmak isteyenler, Kur'an'ın bir kısmını inanıp bir kısmını kabul etmeyenler ve böylece ne iman, ne de küfür etmeyip bu ikisi arasında bir yol tutanların gerçek kafir olduklarının bildirildiği. Nisa 150-151

Hz. İsa Peygamber'in gerçekte öldürülmediği, ve O'na benzer birinin olduğunun (öldürüldüğünün) bu hususta bilgileri olmadığı halde zanna dayalı olarak bilgilendiklerinin ve Allah'ın O'nu kesinlikle kendi katına yükselttiğinin bildirildiği. 157-158

Yahudilere; kendilerine helal olan şeylerin haram kılınmasının sebebinin; bir çok kimseleri Allah yolundan alıkoymaları ve onlara zulmetmelerinden olduğunun, bir de yasak edildiği halde faiz almalarından ve insanların mallarından haksız olarak yemelerinden kaynaklandığının bildirildiği. Nisa 160-161

Peygamberlerden bir çoğunun Peygamber'e (Hz. Muhammed'e) anlatılmadığının bildirildiği. 164

Peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir bahanesi bir delili olmasın diye uyarıcı ve müjdeleyici olarak (tekrar) Rasüllerin gönderildiği . Nisa 165

Hz. Peygamber'in (Muhammed'in) insanlara Allah'tan getirdiğinin, gerçeğin ta kendisi olduğunun Allah'ın; “Ey insanlar” diye özel olarak insanlara nidada bulunduğu. 170

Yine insanlara hitapla Allah'ın; “-Ey insanlar! Rabb'inizden size açık bir delil geldi ve size apaçık bir nur (Kur'an) indirdik nidasında bulunulduğu. Nisa 174

 

 

Ali İmran

Allah (O'n)dan başka ilah yoktur. O sürekli diridir. Bütün varlıkları ayakta tutan ve devamlı olarak onları gözeten O'dur, diye Allah'ın Kendini tarif ettiği . Ali İmran 1

Allah'ın bazı ayetlerinin muhkem, bazılarının müteşabih olduğunun açıklandığı, kalplerinde eğrilik olanların fitne çıkarmak ve kendilerine göre yorumlamak için müteşabihlere uydukları, imanda derinleşmiş olanlar ise “Ona inandık, hepsi Rabb'imizin katındandır” derler. Bu sözü de ancak üstün akıl sahiplerinin söyleyeceklerinin açıklandığı. Ali İmran 7

Kendilerine kitap verilenlerle, kitapsızlara; “siz de müslüman oldunuz mu diye sor” İslamı kabul ederlerse doğru yoldadırlar. Yüz çevirirlerse senin görevin sadece tebliğ etmektir diye Allah'ın, Rasülüne verdiği talimatı. 20

Allah'ın malı dilediğine verip, dilediğinden aldığının bildirildiği. Ali İmran 26

Kafirlerden gelebilecek bir tehlikeye karşılık, onlarla dostmuş gibi görünmenin sakıncasının olmadığının bildirildiği 28

Hz. İsa'nın havarilerinin “Biz Allah'ın yardımcılarıyız, Allah'a inandık O'na teslim olduğumuzu şahit ol” dediklerinin açıklandığı. 52

Allah'ın Hz. İsa Peygamberi kendi katına alacağının bildirildiği ayet. 55

Allah'ın katında Hz. İsa'nın durumunun Hz. Adem'in durumu gibi olduğu Allah O'nu, topraktan yarattı sonra O'na “Ol” dedi, o da oluverdi. Gerçeğin Allah'tan olduğu ve şüphelenenlerden olma diye Rasülüne tembihlendiği. Ali İmran 59-60

Kitap ehli arasında (öyleleri var ki) kantarla emanet bırakılsa bile onların emaneti yeterine getireceklerini bildirildiği, yine öyleleri de vardır ki, bir dinar emanet bırakılsa bile tepesine dikilmedikçe geri alınamayacağı, bunun nedeninin, kitapsızlara karşı üzerimizde bir sorumluluk yoktur demelerinden kaynaklandığının açıklandığı. 75

İşte böyle ahdini yerine getirmeyenlere, Allah kıyamette onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem verici bir azab olduğunun bildirildiği. 76-77

O kitap ehlinden öyleleri vardır ki, okuyormuş gibi yaparak ağızlarını eğip bükerler bu Allah katındandır derler. Allah'ın, bunlar bile bile yalan söylerler dediği. 78

Peygamberlerin mantık olarak yalan söyleyemeyeceklerinin anlatıldığı ve onların Allah'ı bırakıp bana kulluk ediniz diyemeyeceğinin garanti edildiği. 79

Kim İslam'dan başka bir din ararsa ve ondan başka bir dine yönelirse bunun asla Allah yanında kabul görmeyeceğinin bildirildiği . Ali İmran 85

Kafir olarak ölenler ahirette yeryüzünü dolduracak kadar altını fidye olarak verseler bile bu fidyenin kabul görmeyeceğinin bildirildiği. 91

Sevilen şeylerden Allah yolunda harcanmadıkca iyiliğe erişilemeyeceği. Ne harcanırsa Allah'ın onu, bileceğinin bildirildiği. 92

Ey iman edenler! Allah'tan sakınılması gerektiği gibi sakının. Sizler başka türlü değil ancak müslüman olarak ölün emri. 102

(Allah'ın müminlere); (Dostların arasını bulmak için) Sizden iyiye çağıran, doğruluğu emreden ve fenalıktan men eden (kaçındıran) bir cemaat bulunsun. Allah'ın, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir emri celilesi. 104

Kendilerine apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır ayeti. 105

“Siz müminler: İnsanlar içinden çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Allah'a inanır, iyiliği emreder ve fenalıklardan alıkoyarsınız. Kitap ehli de inanmış olsalardı çok iyi olurdu. Yine de içlerinde inananlar vardır. Fakat onların çoğu yoldan çıkmıştır” bilgilendirmesi. 110

(Allah'ın); O kitap ehli nerede bulunurlarsa bulunsunlar onlara alçaklık damgası vurulmuştur. “Eğer inananların himayesinde iseler o başka” bilgilendirmesi . 112

Kitap ehlinin hepsi bir değildir geceleri secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyup duranlar vardır. Bunlar Allah'a, ahiret gününe inanırlar iyiliği emrederler kötülükten men ederler, işte bunlar iyilerden olanlardır (diye Allah'ın müminlere bu hususu) dikkat çekerek bilgilendirdiği. Ali İmran 113-114

Ey İman edenler! Sakın sizden olmayanı sırdaş edinmeyin . Onlar size kötülük yapmaktan geri durmazlar. Sürekli sizin sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların ağızlarından size düşmanlık için öfke taşmaktadır. İşte siz öyle kimselersiniz ki, onları seversiniz ama onlar sizi sevmezler.... uyarısının verildiği. 118-119

Ey iman edenler! Faizi kat kat (artırmış) alarak yemeyin. Allah'tan sakının ki, kurtuluşa eresiniz. 130

Rabb'inizin mağfiretine ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun talimatının verildiği. 133

(Bu) Kur'an'ın, insanlara bir açıklama , takva sahiplerine yol gösterme ve bir öğüt olduğunun bildirildiği. 138

Allah'ın, “Muhammed ancak bir peygamberdir” bilgilendirmesi 144

Ey iman edenler! İnkar edenlere itaat ederseniz, sizi gerisin geri döndürürler ve hüsrana uğramışlardan olursunuz. Oysa sizin mevlanız Allah'tır. Yardımcıların da en iyisi O'dur. 149-150

Bir iş ve konu hakkında danışmanın (istişare etmenin) gerekli olduğu ve karar verildikten sonra da Allah'a güvenilip kararın arkasında durulması emri. 159

Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Rab'leri katında rızkları verilmektedir. (Şehitlerin ölmediğinin) delili. 169

Şeytanın ancak kendi dostlarını korkutacağı, mümin iseniz onlardan değil benden korkun diye Allah'ın müminlere uyarısı. 175

Sakın inkar edenler kendilerine vermiş olduğumuz mühletin kendilerine hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz sadece günahları çoğalsın diye onlara mühlet veriyoruz uyarısı (açıklaması). 178

Her nefis ölümü tadacaktır. Şüphesiz kıyamet günü ecirleriniz size eksiksiz olarak verilecektir. 185

Zikrin yatarak, ayakta ve oturarak yapılıp Allah'ı öylece anılıp düşünülmesi gerektiğinin vurgulandığı 191

Allah'ın, “Birbirinizden meydana gelmiş olan sizlerden erkek olsun kadın olsun, hiç bir çalışanın işini boşa çıkarmam dediği yurtlarından çıkarılan, yolumda eziyete uğrayan ve savaşta öldürülenlerin günahlarını elbette örteceğim” diye bilgilendirip rahatlattığı. Ali İmran 195